INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ


Zverejňované informácie o životnom prostredí v zmysle zákona č. 171/1998 Z.z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

  • Informácia o realizácii projektu: Častkovce – čistiareň odpadových vôd

    Hlavným cieľom projektu: Častkovce – čistiareň odpadových vôd,  je zlepšenie kvality životného prostredia a života obyvateľov obce Častkovce, a to prostredníctvom investície do rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd. Tento cieľ je plne v súlade so zameraním IROP 2014-2020, jeho prioritnej osi č.4, pričom korešponduje s jej tematickým cieľom – Ochrana životného prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov. Investícia súvisí s naplnením špecifického cieľa 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v oblasti zabezpečenia odkanalizovania a čistenia splaškových odpadových vôd, pričom bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia a kvalitu života obyvateľom obce Častkovce. Realizáciou aktivity „Častkovce – čistiareň odpadových vôd“ sa zabezpečí dosiahnutie požadovaných parametrov – limitov na odtoku z čistiarne OV v zmysle platnej legislatívy, nakoľko celé územie Slovenska je definované ako citlivá oblasť a umožní sa  a postupné rozširovanie stokovej siete, nakoľko v obci prebieha rozsiahla individuálna výstavba a za posledných 5 rokov pribudlo v obci viac ako 200 obyvateľov. Rekonštrukcia ČOV je jediným riešením súčasného nevyhovujúceho stavu.

    Tieto investície zároveň prispievajú k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s pozitívnym dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť, čím naplnia aj globálny cieľ IROP.

    Bez zabezpečenia finančnej podpory zo zdrojov EÚ by realizácia uvedeného projektu nebola možná. Obec vlastnými zdrojmi v požadovanej výške nedisponuje.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495