CENA ZA VODNÉ A STOČNÉ


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa zákona č. 250/2012 Z. z.  o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  v spojení s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou  pre regulovaný subjekt 


Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4,
911 05 Trenčín
IČO: 36 302 724

určil nasledovné ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktoré sú platné pre obdobie od 1. januára 2024 do 31.decembra 2027:

Maximálna cena za

Cena v €/m3
bez DPH

Cena v €/m3
s DPH

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
 
1,4418 1,73
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
(platná pre iné vodárenské spoločnosti)
0,7674 0,92
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
 
1,5367 1,84

Maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia do DN 200 mm vrátane

584,30 701,16

Maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia od DN 250 mm do DN 300 mm vrátane

718,26 861,91

 

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0005/2024/V zo dňa 11. 12. 2023 je k dispozícii  tu a č. 0004/2024/V-KA zo dňa 19. 01. 2024 je k dispozícii  tu.

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví týkajúce sa výroby a distribúcie pitnej vody verejným vodovodom (platné pre iné vodárenské spoločnosti) je k dispozícii tu(do filtra vložte Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.).

 

ZRÁŽKOVÁ VODA

Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) sú vody z atmosférických zrážok, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou. Pokiaľ je zrážková voda vypúšťaná do verejnej kanalizácie, musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd. Spôsob výpočtu množstva zrážkových vôd vypúšťaných z nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie a ďalšie podmienky stanovuje zákon č. 442 /2002 Z.z. a vyhláška č. 397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Voda z povrchového odtoku (zrážková voda), za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Na účely spoplatnenia sa určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie.

Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, pre jednotlivé druhy plôch (zaradených v kategóriách A až C) sa množstvo týchto vôd vypočíta podľa vzorca :

Q = Hz x Sr x 10-3

Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie
Hz – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov
Sr – redukovaná plocha vypočítaná podľa vzorca Sr = S . ψ
S –  veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody odtekajú do verejnej kanalizácie
ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Súčiniteľ odtoku ψ podľa povrchu plôch:

  • Kategória plochy A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ odtoku 0,9
  • Kategória plochy B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyškárovaným pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, zatrávnené strechy, a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,4
  • Kategória plochy C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,05

Redukovaná plocha Sr sa vypočíta:

Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná plocha Sr (m2)

Ročný objem zrážkových vôd (m3/rok) sa vypočíta:

Redukovaná plocha Sr (m2) x ročný úhrn zrážok Hz (mm/rok) x 10-3 = ročný objem zrážkových vôd (m3/rok)

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov podľa lokalít Hz (mm/rok) platný pre rok 2024 s účinnosťou od 1.1.2024:

Lokalita

zrážkový úhrn Hz (mm/rok)

Trenčín

626,6

Trenčianske Teplice

719,8

Trenčianska Teplá

719,8

Nové Mesto nad Váhom

541,3

Trenčianske Stankovce

693

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov podľa lokalít Hz (mm/rok) platný pre rok 2023 s účinnosťou od 1.1.2023:

Lokalita

zrážkový úhrn H1z (mm/rok)

Trenčín

613,7

Trenčianske Teplice

725,3

Trenčianska Teplá

725,3

Nové Mesto nad Váhom

526,9

Trenčianske Stankovce

687,4

 

 


 

 

 

 

 

 

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov podľa lokalít Hz (mm/rok) platný pre rok 2022 s účinnosťou od 1.1.2022:

Lokalita

zrážkový úhrn Hz (mm/rok)

Trenčín

596,7

Trenčianske Teplice

733,8

Trenčianska Teplá

733,8

Nové Mesto nad Váhom

520,7

Trenčianske Stankovce

672,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov podľa lokalít Hz (mm/rok) platný pre rok 2021 s účinnosťou od 1.1.2021:
 

Lokalita

zrážkový úhrn Hz (mm/rok)

Trenčín

562,0

Trenčianske Teplice

660,9

Trenčianska Teplá

660,9

Nové Mesto nad Váhom

507,2

Trenčianske Stankovce

639,3

 

 

 

 

 

 

 

Vyúčtovanie množstva zrážkových vôd vo faktúre za fakturačné obdobie:

Vo faktúre je vyúčtované také množstvo z celkového ročného množstva odvedených vôd, ktoré zodpovedá presne počtu dní uvedenému na faktúre (dátum od-do). Výpočet: ročný objem vôd z povrchového odtoku/365 dní = denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní, uvedený na faktúre = fakturovaný objem vôd z povrchového odtoku.

  1. Údaje o zastavaných a spevnených plochách, čiastočne priepustných spevnených plochách, dobre priepustných plochách pokrytých vegetáciou (S) pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú (strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou ...) sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti.
  2. Producent je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie informácie o veľkosti plôch jednotlivých kategórií. Ak tieto údaje producent neposkytne, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má právo určiť celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradiť do kategórie A.
  3. Spôsob výpočtu množstva odvedených vôd z povrchového odtoku je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach.
  4. Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného, ktoré je stanovené v cenníku dodávateľa v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na tomto odkaze nájdete platné Rozhodnutie URSO č. 0005/2024/V zo dňa 11. 12. 2023 je platné od 01.01.2024.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495