OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36302724   (ďalej len „TVK“).

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to najmä

 • fyzické osoby - odberatelia, fyzické osoby vystupujúce v mene odberateľov, odberateľmi poverené fyzické osoby, ostatné osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných a záväzkových vzťahov medzi odberateľom a spoločnosťou TVK,

 • fyzické osoby - vlastníci nehnuteľností, nájomcovia, fyzické osoby vystupujúce v mene vlastníka alebo nájomcu, vlastníkmi alebo nájomcami poverené fyzické osoby,

 • fyzické osoby - oznamovatelia porúch a havárií, fyzické osoby podávajúce podnet, sťažnosť alebo reklamáciu,

 • fyzické osoby - dodávatelia, fyzické osoby vystupujúce v mene dodávateľov, dodávateľmi poverené fyzické osoby, ostatné osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných a záväzkových vzťahov medzi dodávateľom a spoločnosťou TVK,

 • fyzické osoby pohybujúce sa v rámci priestorov monitorovaných kamerovým systémom,

 • fyzické osoby, ktorých údaje sa vyskytujú na účtovných dokladoch spoločnosti TVK,

 • a osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich spoločnosti TVK z osobitných právnych predpisov (ďalej len „dotknutá osoba“).

V prípade, ak údaje o dotknutej osobe spoločnosti TVK poskytuje tretia osoba, je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky spoločnosti TVK do 3 pracovných dní vedieť preukázať.


Účely spracúvania osobných údajov

Spoločnosť TVK spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely:

 • zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov s odberateľmi, dodávateľmi a inými zmluvnými stranami,

 • prípravy a vykonávania evidencií a hlásení v súlade osobitnými zákonmi, vyhláškami a usmerneniami,

 • riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,

 • vybavovania bežnej korešpondencie,

 • zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,

 • monitorovania verejnosti prístupných a verejnosti neprístupných priestorov,

 • monitorovania zákazníckych liniek,

 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,

 • riešenia škôd a poistných udalostí,

 • vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,

 • zisťovanie neoprávnených odberov a neoprávnene zriadených prípojok,

 • vypracovávania interných analýz a štatistík,

 • spracúvania podnetov v rámci oznamovania protispoločenskej činnosti,

 • plnenia ostatných povinností vyplývajúcich spoločnosti TVK zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov (napr. ochrana vôd).


Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy

Spoločnosť TVK v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • zavádzania predzmluvných vzťahov s odberateľmi (rokovanie o zmluve, príprava zmlúv a ďalšie činnosti nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného alebo záväzkového vzťahu),

 • plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov, pričom dotknutá osoba je vlastníkom nehnuteľnosti, zmluvnou stranou alebo vystupuje v mene zmluvnej strany, prípadne bola poverená konať v súvislosti s plnením zmluvy (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie služby a vykonávanie s tým súvisiacich činností – pripojenia nehnuteľností do vodovodnej alebo kanalizačnej siete, inštalácia meracích zariadení a ich kontrola, odpočty a výmena, rozbory vody, vedenie zákazníckeho účtu na webovej stránke www.tvkas.sk ), vystavovanie faktúr a evidencia platieb za služby a pod..

 • zaznamenávania hovorov na zákazníckej linke a to na základe predchádzajúceho oznámenia o začatí nahrávania hovoru. Záznam je vyhotovovaný ako dôkaz o vzájomne odsúhlasených zmluvných ustanoveniach a obchodných podmienkach, prípadne iných okolností súvisiacich s predzmluvným a zmluvným vzťahom.

 • zavádzania predzmluvných vzťahov s dodávateľmi (rokovanie o zmluve, spracovanie cenových ponúk a ďalšie činnosti nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného alebo záväzkového vzťahu),

 • vymáhania pohľadávok, riešenia reklamácií, podnetov a sťažností v rámci zmluvného vzťahu a na základe legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, uplatnenie právnych nárokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané osobné údaje 10 rokov.

V prípade zrušenia zákazníckeho účtu na webovej stránke www.tvkas.sk je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom vedenie účtu bezodkladne ukončené, ak neslúži ako podklad na uplatnenie právnych nárokov spoločnosti TVK.


Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti:

Spoločnosť TVK v rámci zákonnej povinnosti spracúva osobné údaje na účely:

 • zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je spoločnosť TVK povinná viesť v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť, predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutných na jej identifikáciu v systémoch spoločnosti TVK a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení. Osobné údaje sú za týmto účelom uchovávané minimálne po dobu 5 rokov.

 • spracúvania podnetov v rámci oznamovania protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • prípravy a vykonávania evidencií a hlásení v súlade osobitnými zákonmi, vyhláškami a usmerneniami. Osobné údaje sú za týmto účelom uchovávané minimálne po dobu 5 rokov.


Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:

Spoločnosť TVK môže spracúvať osobné údaje na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná spoločnosti TVK súhlas poskytnúť. Ak osoba neposkytne súhlas na spracúvanie osobných údajov, nebude spoločnosť TVK osobné údaje dotknutej osoby spracúvať za účelom uvedeným v súhlase.
 

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Spoločnosť TVK v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • vybavovania bežnej korešpondencie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených účelov spracúvania. Bežná korešpondencia sa uchováva najviac po dobu 5 rokov.

 • monitorovania verejnosti prístupných priestorov kamerovými systémami (monitorovanie okolia sídla spoločnosti, hospodárskych objektov, ČOV a vnútorných verejne dostupných priestorov budov) na účely zabezpečenia verejného poriadku, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Záznam z kamerového systému sa uchováva 7 dní pokiaľ nie je záznam využívaný na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti TVK.

 • monitorovania verejnosti neprístupných priestorov kamerovými systémami (monitorovanie verejnosti neprístupných priestorov sídla spoločnosti, hospodárskych objektov, ČOV) na účely zabezpečenia verejného záujmu (napr. ochrana vôd a zariadení), ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Záznam z kamerového systému sa uchováva 7 dní pokiaľ nie je záznam využívaný na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti TVK.

 • monitorovania zákazníckych liniek, pričom o zaznamenávaní hovoru je dotknutá osoba vopred upozornená,

 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom spoločnosť TVK stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo sú stanovené lehoty uchovávania nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov spoločnosti TVK, prípadne z dôvodov verejného záujmu (najmä archivácia dokumentácie súvisiacej so zriadením a údržbou vodovodných a kanalizačných sietí – trvalá archivácia dokumentácie).

 • riešenia škôd a poistných udalostí, z dôvodu ochrany právom chránených záujmov spoločnosti TVK.

 • obchodno-marketingovej komunikácie, ak vie spoločnosť TVK preukázať vzťah s dotknutou osobou. Osobné údaje sú za týmto účelom následne spracúvané do doby, pokiaľ dotknutá osoba obchodno-marketingovú komunikáciu neodmietne.

 • vypracovávania interných analýz a štatistík spoločnosti TVK, ktoré zväčša tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

 • vstupov na pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov a v súvislosti s tým spracúvať osobné údaje príslušných vlastníkov nehnuteľností,

 • odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ a v súvislosti s tým spracúvať osobné údaje príslušných vlastníkov nehnuteľností,

 • umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je spoločnosť TVK povinná udržiavať v riadnom stave a v súvislosti s tým spracúvať osobné údaje príslušných vlastníkov nehnuteľností,

 • a plnenia ďalších povinností vyplývajúcich spoločnosti TVK zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov (napr. ochrana vôd, zisťovanie neoprávnených odberov a neoprávnene zriadených vodovodných a kanalizačných prípojok, spracúvanie oznámení o zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu alebo oznámenie zmien údajov osobami, ktoré nie sú zmluvnými stranami spoločnosti TVK, označovanie ).

 • vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov od osôb porušujúcich ustanovenia práv osobitného zákona, pričom porušenia súvisia s najmä s činnosťou, záujmami alebo majetkom spoločnosti TVK.

V súvislosti s prevádzkou verejného vodovodu a kanalizácie spoločnosť TVK spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rámci oprávnených záujmov TVK, alebo tretej strany, alebo fyzickej osoby najmä v rozsahu práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 

Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované

Spoločnosť TVK poskytuje osobné údaje dotknutej osoby len na základe zákonnej povinnosti, na základe zmluvnej požiadavky súvisiacej predovšetkým so zabezpečením plnenia zmluvy a poskytovania služieb, na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe jej žiadosti, prípadne v rámci oprávnených záujmov spoločnosti TVK alebo tretej strany. Jedná sa najmä o týchto príjemcov:

 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, daňové orgány SR atď. pri výkone činností regulátorov a kontrolných / dohľadových orgánov v zmysle ustanovení osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia.

 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti alebo v prípade domáhania sa právnych nárokov,

 • subjekty poskytujúce poštové služby v zmysle osobitného zákona,

 • audítori, advokáti, notári a exekútori pri výkone činností podľa osobitného zákona,

 • poskytovatelia platobných služieb a banky (na účely platobného styku),

 • a ďalšie tretie strany, ktorým je spoločnosť TVK povinná údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov,

 • mestá a obce, v rámci ktorých pôsobnosti a územia sú služby prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií poskytované,

 • hlavní sprostredkovatelia poskytujúci služby súvisiace so zabezpečením prevádzkových činnosti TVK a prevádzkou informačných systémov:

 • Fitek s.r.o., Nová Rožňavská 136/A, Bratislava 831 04, IČO: 46950095

 • CORA GEO, s. r. o., A. Kmeťa 5397/23, Martin 036 01, IČO: 31612989

 • USYS Slovakia, s. r. o., Partizánska cesta 73, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44908806

 • SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04, IČO: 36785512
   

Práva DOTKNUTEJ osoby pri spracúvaní jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;

 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;

 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;

 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;

 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spoločnosťou TVK spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti TVK;

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;

 • podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti TVK v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať kontaktovaním zodpovednej osoby, ktorú poverila spoločnosť TVK a.s. na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať:

  • písomne na adrese: Zodpovedná osoba, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

  • elektronicky na adrese: ochranaou(zavináč)tvkas.sk.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495