Pripojte sa na verejnú kanalizáciu v obci Považany


Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., ukončila realizáciu projektu: Považany kanalizácia, ktorý bol spofinancovaný z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce Považany, a to prostredníctvom investície do vybudovania verejnej splaškovej kanalizácie. Tento cieľ je plne v súlade so zameraním IROP 2014-2020, jeho prioritnej osi č.4, pričom korešponduje s jej tematickým cieľom – Ochrana životného prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v oblasti zabezpečenia odkanalizovania a čistenia splaškových odpadových vôd, pričom bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia a kvalitu života obyvateľom obce Považany. Realizáciou aktivity „Výstavba stokovej siete“, čiže vybudovaním splaškovej kanalizácie v obci a jej napojením na ČOV Nové Mesto nad Váhom pomocou výtlačného potrubia, dosiahneme zvýšenie napojenosti obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu. Tieto investície zároveň prispievajú k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s pozitívnym dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť, čím naplnia aj globálny cieľ IROP.

Dielo je uvedené do užívania Kolaudačným rozhodnutím, ktoré vydal Okresný úrad Nove Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2022.

Vydané právoplatné užívacie povolenie umožňuje zahájiť pripájanie jednotlivých nehnuteľností, pre ktoré boli v rámci stavby zriadené odbočenia.

Na tomto mieste nájdete jednoduchý postup ako sa správne, včas a bez problémov pripojiť.

Pripojenie na verejnú kanalizačnú sieť je možné zrealizovať len na základe splnenia technických podmienok týkajúcich sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na kanalizačné odbočenie a na základe písomnej Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd (ďalej len „Zmluva”), ktorej návrh znenia Vám spoločnosť TVK, a.s. posiela v prílohe v dvoch rovnopisoch.


Žiadateľ o pripojenie je povinný predložiť na Obecný úrad v Považanoch č. 187 nasledovné doklady:
  • 1, Podpísané oba rovnopisy Zmluvy

  • Oznámenie k drobnej stavbe (vydané Obecným úradom Považany) vrátane jednoduchého výkresu s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku


Predloženie vyššie uvedených listín sa považuje za podanie žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Obecný úrad v Považanoch hromadne zabezpečí doručenie Zmlúv, vrátane požadovaných príloh, do spoločnosti TVK, a. s. Na základe doručených písomností bude vykonaná kontrola splnenia technických podmienok pripojenia pracovníkmi TVK a.s. a spísaný protokol o kontrole pripojenia vybudovanej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu.

Po vykonaní kontroly splnenia technických podmienok pripojenia, bude zo strany spoločnosti TVK, a.s. podpísaná Zmluva a jeden rovnopis Zmluvy Vám bude doručený.

Cena stočného za odvádzanie a čistenie odpadových vôd je 1,35 Eur / m3 vrátane DPH a je platná do 31.12.2022. Cena je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako príslušného správneho orgánu. Stočné Vám bude fakturované spoločnosťou TVK, a.s. podľa Vašej reálnej spotreby na základe odpočtu vodomeru. V prípade, že využívate vodu vo Vašej nehnuteľnosti zo studne alebo vlastného vodného zdroja, množstvo spotrebovanej vody na faktúre spoločnosť TVK, a.s. stanoví na základe príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa tzv. smerných čísiel spotreby vody.


V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti kanalizačnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 15:00:

p. Miloš Michalovič, majster kanalizácií a ČOV: 0903 791 041

V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte:

Eva Stopková - obchodné oddelenie, (032) 6572 823 - pre fyzické osoby

Mgr. Zuzana Lišková - obchodné oddelenie, (032) 6572 822 - pre právnické osobyBližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495