INVESTÍCIE DO ROKU 2015


Jednotlivé investičné akcie v rokoch 2007 až 2015 boli zamerané na výstavbu a obnovu vodovodov a kanalizácií u viacerých akcionárov a na hygienizáciu vodných zdrojov vyplývajúcu z legislatívnych podmienok.

Spoločnosť v danom období realizovala najmä investične náročný projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, ktorý sledoval naplnenie požiadaviek legislatívy:

  • eliminácia nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005 Z. z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES

  • zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu.

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne

Ukončenie realizácie v roku 2016


VECNÁ NÁPLŇ PROJEKTU

Projekt rieši najmä naplnenie cieľov stanovených Smernicou č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a problematiku dodávky pitnej vody v obciach, v ktorých zatiaľ nie je vybudovaný verejný vodovod. Je rozdelený do troch oblastí:

Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba centrálnych ČOV

  • ČOV Trenčín – Ľavý breh - intenzifikácia

  • ČOV Nové Mesto nad Váhom - intenzifikácia

  • ČOV Trenčianska Teplá - intenzifikácia

  • ČOV Trenčianske Stankovce - intenzifikácia

  • ČOV Ivanovce - vybudovanie novej ČOV

Na intenzifikované ČOV a novú ČOV bude celkom pripojené znečistenie do cca 113 200 EO (ekvivalentných obyvateľov).

Oblasť B Výstavba kanalizačných systémov

Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50.372,2 m gravitačnej kanalizácie, 33 ks čerpacích staníc, 8.396,3 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa novo pripojí 11.650 obyvateľov.

Jedná sa o výstavbu chýbajúcej a intenzifikáciu jestvujúcej kanalizácie miest Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a priľahlých obcí v oblasti pôsobnosti TVK a.s. Trenčín, najmä Omšenie, Zamarovce, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Melčice-Lieskové a Ivanovce.

Oblasť C – Výstavba vodovodov

V rámci projektu sa vybuduje 26.606,2 m vodovodného potrubia, na ktoré sa novo pripojí 3.121 obyvateľov v obciach Očkov, Pobedim, Podolie

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495