ČASTO KLADENÉ OTÁZKYFakturácia bude realizovaná v mesačných alebo 6-mesačných intervaloch v prípade právnických osôb a v 6-mesačných intervaloch u fyzických osôb – obyvateľov.

Forma úhrady zálohami je samozrejme možná. Zálohy si môže zriadiť odberateľ na základe požiadavky osobne na zákazníckom centre alebo emailom info@tvkas.sk alebo požiadavkou zaslanou písomne poštou. Výšku zálohy si musí navrhnúť odberateľ sám, rovnako ako aj formu úhrady zálohy si stanoví odberateľ spôsobom ako mu vyhovuje (t.j. prevodným príkazom alebo inkasom alebo zloženkou alebo v hotovosti v pokladni v Zákazníckom centre). Ak ste si v zmluve uviedli ako spôsob úhrady inkasný príkaz (SEPA inkaso), v súčasnosti sú v štádiu spracovania Mandáty na inkaso, ktoré budú priebežne zasielané odberateľom v 2 vyhotoveniach aj so sprievodným listom. S mandátom musíte ísť do banky a vybaviť si SEPA inkaso.

Ak ste si v zmluve uviedli ako spôsob úhrady inkasný príkaz (SEPA inkaso), v súčasnosti sú v štádiu spracovania Mandáty na inkaso, ktoré budú priebežne zasielané odberateľom v 2 vyhotoveniach aj so sprievodným listom.S mandátom musíte ísť do banky a vybaviť si SEPA inkaso.

Žiaľ, nie je to možné, a to z nasledovného dôvodu. Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ak nie je množstvo odpadovej vody merané, má sa za to, že odberateľ vypustil do verejnej kanalizácie rovnaké množstvo vody, ako odobral z verejného vodovodu. Naša spoločnosť v zmysle §3, odst.1 Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách prevádzkuje vodovody vo verejnom záujme na účely hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. To znamená, že pitná voda musí vyhovovať v prvom rade pitným a sociálnym účelom. Na základe vyššie uvedeného naša spoločnosť nepripúšťa možnosť zníženia fakturácie stočného z dôvodu polievania resp. plnenia bazénov. Množstvo pitnej vody meranej vodomerom a množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie bude v plnej výške fakturované v zmysle zmluvy, ktorú má každý odberateľ podpísanú s našou vodárenskou spoločnosťou. K zmene fakturácie stočného môže dôjsť v prípade, ak si dáte namontovať prietokomer na kanalizačnú prípojku na vlastné náklady v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách na základe nami odsúhlaseného technického riešenia.

Máte možnosť nahlásiť stav vodomeru na našej Zákazníckej linke 0850 850 109 alebo prostredníctvom online formulára na našej webstránke alebo môžete zaslať vyplnený odpočtový lístok, ktorý Vám naši pracovníci nechali v schránke, na adresu nášho Zákazníckeho centra - Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín (poštovné neplatíte, je úverované). Nahlásením týchto údajov zabezpečíte, že Vaša faktúra bude založená na presnom výpočte z Vašej reálnej spotreby a nebude sa môcť stať, že suma na faktúre nebude zodpovedať skutočnosti.

Vodárenským spoločnostiam stanovuje maximálnu cenu vodného a stočného ÚRSO, celým názvom Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi. ÚRSO je štátny orgán, ktorého úlohou je okrem iného chrániť spotrebiteľov energií - v tomto prípade Vás ako odberateľa vody. Úlohou ÚRSO v tomto prípade je teda stanoviť maximálnu cenu vodného a stočného na ďalšie obdobie. V súčasnosti platné Rozhodnutie o cene vodného a stočného na obdobie od 1. januára 2024 si môžete prečítať tu a tu.

Vodárenské spoločnosti neuvádzajú vo svojich zmluvách cenu vodného a stočného, nakoľko cenu stanovuje ÚRSO. ÚRSO je štátny orgán, celým názvom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Jeho úlohou je okrem iného chrániť spotrebiteľov energií - v tomto prípade Vás ako odberateľa vody. Úlohou ÚRSO v tomto prípade je teda stanoviť maximálnu cenu vodného a stočného na ďalšie obdobie. Naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) nemôže ľubovoľne stanoviť alebo dokonca zvýšiť cenu vodného a stočného, tá je vždy závislá od rozhodnutia ÚRSO. V súčasnosti platné Rozhodnutie o cene vodného a stočného na obdobie od 1. januára 2024 si môžete prečítať tuRozhodnutie o cene za pripojenie na verejnú kanalizáciu platné od 23.1.2024 si môžete prečítať tu.

Vo Vašom prípade, keďže máte správcu bytov, budú doručované zmluvy Vášmu správcovi alebo spoločenstvu a nie jednotlivým majiteľom alebo nájomníkom bytov. Zmluva sa teda nebude uzatvárať s vlastníkmi bytov, ale s Bytovým družstvom.

V lokalitách s vybudovanou splaškovou kanalizáciou oznámenie a formulár neboli doručené, nakoľko do tejto kanalizácie nie je možné vypúšťať zrážkové vody. Splašková kanalizácia, teda potrubia stokovej siete, čerpacie stanice a iné objekty, sú čo do veľkosti a výkonu navrhované na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody, pričom splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí, služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení, ktorá nie je hromadená v žumpách. Do splaškovej kanalizácie preto nesmie byť vypúšťaná žiadna iná voda. Vypúšťanie dažďovej vody, či už zo striech domov, spevnených plôch, komunikácii, ale tiež spodnej vody, spôsobuje preťaženie splaškovej kanalizácie, čo v čase intenzívnejších zrážok spôsobuje vytopenie objektov splaškovej kanalizácie, nižšie položených nehnuteľností vytláčanie poklopov revíznych šachiet a vystupovanie nariedenej splaškovej odpadovej vody na terén so všetkým čo odpadová voda obsahuje.Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495