Pripojte sa na verejný vodovod


Naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. úspešne ukončila projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorý bol spofinancovaný z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu.

V rámci tohto projektu sa nám podarilo rekonštruovať štyri čistiarne odpadových vôd, vybudovať jednu novú čistiareň, a tiež dobudovať chýbajúcu kanalizáciu alebo vodovod v mnohých obciach v regióne našej pôsobnosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že už prebehli kolaudačné konania ku všetkým novovybudovaným úsekom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu (termíny vydania a správoplatnenia kolaudačných rozhodnutí pre úseky siete v dotknutých obciach si môžete pozrieť TU), je možné okamžite sa na novovybudované úseky pripojiť.

Na tomto mieste nájdete jednoduchý postup ako sa správne, včas a bez problémov pripojiť.

Stačí, ak prídete na zákaznícke centrum TVK a požiadate o pripojenie na verejný vodovod.

Podmienkou pripojenia na verejný vodovod je splnenie technických podmienok pripojenia a predloženie žiadosti o pripojenie.


K žiadosti o pripojenie je potrebné
predložiť:
  • 1. preukaz totožnosti

  • 2. aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk )

  • 3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejnú kanalizáciu napojiť (postačuje aj z internetovej stránky – www.katasterportal.sk alebo mapka.gku.sk/mapovyportal)

  • 4. zjednodušený situačný náčrtok situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia kanalizačnej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.

  • 5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením

  • 6. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie kanalizačnej prípojky

podpísať:
  • 1. žiadosť o pripojenie na verejný vodovod

  • 2. zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu


V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti vodovodnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 15:00:

František Repa – vedúci divízie vody , tel. č. 0903 403 627


V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte:

Eva Stopková - obchodné oddelenie, 032 - 6572 823Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495