INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ


Zverejňované informácie o životnom prostredí v zmysle zákona č. 171/1998 Z.z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

 • INFORMÁCIE O ZNEČISŤOVANÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA MESIAC MÁJ 2024

 • Ukončenie realizácie projektu - Častkovce čistiareň odpadových vôd

  Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., úspešne ukončila realizáciu projektu: Častkovce čistiareň odpadových vôd. Stavba, ktorá bola zahájená v roku 2021, sa realizovala  dodávateľským spôsobom s použitím finančných prostriedok Európskej únie formou nenávratného finančného prostriedku. Na dielo je vydané právoplatné užívacie povolenie. Stavba bola ukončená v súlade s termínmi končiaceho Operačného programu 2014-2021.

   

  Realizácia navrhovaných aktivít  projektu splnila primárny cieľa tohto projektu, ktorým je rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Samotnou rekonštrukciou ČOV sa zabezpečí vyššia miera čistenia odpadových vôd  a zvýši sa ochrana povrchových a podzemných vôd s cieľom dosiahnuť súlad s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC a Nariadenia vlády č.491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd. Realizácia projektu prispieva k ochrane a zlepšeniu súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území, ktoré je poznačené súčasným nevyhovujúcim a ťažko udržateľným spôsobom manipulácie a spracovania odpadových vôd. Vynaloženie výdavkov v určenej výške a štruktúre na predmetný projekt prispieva k naplneniu stanovených cieľov projektu, k dosiahnutiu plánovaných výsledkov projektu a k zvýšeniu kvality života obyvateľov obce, zvýšeniu úrovne hygieny zamedzením nekontrolovateľného vypúšťania splaškových vôd do voľnej prírody a nedostatočným čistením vôd v zastaranej čistiarni. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym požiadavkám. Ochrana a racionálne využívanie vôd je všeobecným a verejným záujmom celej spoločnosti. Realizáciou projektu sa územie stáva konkurencieschopnejším a lepšie pripraveným na výzvy a ohrozenia, najmä vo vzťahu k zabezpečeniu udržania a rozvíjania životného štandardu obyvateľstva a ochrany životného prostredia. Odstránením obmedzení predmetného  územia pri plánovaní jeho ďalšieho rozvoja sa dosiahne sociálny a ekonomický progres. Multiplikačný efekt tejto investície spočíva aj v rozvoji, resp. zlepšovaní podmienok ďalšej individuálnej výstavby, nakoľko dostupnosť základných inžinierskych sietí je jeden z rozhodujúcich predpokladov pre atraktivitu danej lokality. 

  Ciele projektu sú v súlade s očakávanými výsledkami podpory IROP v rozsahu:

  - zamedzenie negatívneho vplyvu nedostatočne čistených odpadových vôd na životné prostredie a zdravie (prostredníctvom oddelenia odvádzania odpadových vôd od dažďovej vody) výstavbou verejnej kanalizácie a ČOV vo vybraných obciach, 

  - kvalitné odtokové parametre požadované v zmysle platnej legislatívy a umožní sa zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizáciu.

  Realizácia projektu zabezpečí kvalitu odtokových parametrov prečistených odpadových vôd na odtoku z čistiarne odpadových vôd a umožní sa rozširovanie stokovej siete v obci.

   

   

 • Informácie o znečisťovaní životného prostredia za rok 2023

 • Informácie o znečisťovaní životného prostredia za mesiac November 2023

 • Priemerné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody dodávanej do verejného vodovodu v roku 2023

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495