AKO UZATVORIŤ ZMLUVU


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
V súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, žiadateľmi o pripojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (VK) je základným dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami t.j. odberateľom a našou spoločnosťou.
Zmluva sa uzatvára s odberateľmi/producentami len v písomnej forme
Na základe platnej legislatívy sa zmluva uzatvára s vlastníkom (správcom) objektu alebo nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod, alebo z ktorej sa odpadové vody odvádzajú do verejnej kanalizácie.

AK JE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE FYZICKÁ OSOBA
k uzatvoreniu Zmluvy predloží:
• vyplnenú a podpísanú Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu,
• projektovú dokumentáciu (odsúhlasenú technickým oddelením spoločnosti TVK a.s. Trenčín),
• vyjadrenie spoločnosti TVK a.s. Trenčín na základe projektovej dokumentácie,
• aktuálny výpis z listu vlastníctva a katastrálnej mapy (môže byť z katastrálneho portálu),
• u verejných vodovodov, ktorých vlastníkom nie je spoločnosť TVK a.s. Trenčín predloží žiadateľ súhlas vlastníka vodovodu / kanalizácie,
• povolenie drobnej stavby alebo právoplatné stavebné povolenie,
• v prípade, že Zmluva sa neuzatvára s majiteľom nehnuteľnosti alebo osobou, ktorá má s majiteľom nehnuteľnosti zmluvu uzatvorenú a má oprávnenie na uzatvorenie  Zmluvy s Dodávateľom - Žiadateľ predloží nájomnú alebo inú zmluvu,
• potvrdenie mestského alebo obecného úradu o počte osôb prihlásených k pobytu v dome, ak sa množstvo vody určí na základe Vyhlášky č. 397/2003 Z.z. podľa smerných  čísel spotreby (paušálne), rozhodujúci je údaj o počte osôb. 

AK JE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE PRÁVNICKÁ OSOBA
k uzatvoreniu Zmluvy predloží:
• vyplnenú a podpísanú Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu,
• projektovú dokumentáciu odsúhlasenú technickým oddelením spoločnosti TVK a.s. Trenčín,
• povolenie drobnej stavby alebo právoplatné stavebné povolenie,
• aktuálny výpis z Obchodného registra/ Živnostenského registra alebo iného registra preukazujúci právnu subjektivitu a osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa,
• vyjadrenie našej spoločnosti na základe projektovej dokumentácie,
• aktuálny výpis z listu vlastníctva a katastrálnej mapy (môže byť z katastrálneho portálu),
• kópia osvedčení o registrácii a pridelení DIČ a IČ DPH,
• u verejných vodovodov/verejných kanalizácií, ktorých vlastníkom nie je spoločnosť TVK a.s. Trenčín, predloží žiadateľ súhlas vlastníka vodovodu / kanalizácie.

ĎALŠÍ POSTUP
Po splnení technických podmienok pripojenia na verejný vodovod a/alebo verejnú kanalizáciu bude následne vyhotovená Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (VK) a predložená žiadateľovi na podpis. 
Pred podpisom zmluvy Vám odporúčame oboznámiť sa s ustanoveniami Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ako aj s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že niektorým ustanoveniam nerozumiete, je potrebné požiadať o vysvetlenie zamestnancov Zákazníckeho centra alebo Zákazníckej linky, ktorí zmluvu s Vami uzatvárajú.

AK ŽIADATEĽ CHCE UZATVORIŤ ZMLUVU K EXISTUJÚCEMU ODBERNÉMU MIESTU 
pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemku formou kúpy/predaja, darovania alebo dedičstva.
Pôvodný a nový odberateľ podpisujú vyplnenú Žiadosť o zmenu odberateľa. Najvhodnejšie je, ak sa pôvodný aj nový odberateľ dostavia spoločne na zákaznícke centrum. Zmenu musí pôvodný aj nový odberateľ vykonať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby v Zákazníckom centre.
Odberateľ je povinný pri prihlásení odberného miesta a pre účely uzavretia zmluvy predložiť v Zákazníckom centre nasledovné doklady:

Fyzické osoby (domácnosti):
• vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu odberateľa – podpísaná pôvodným a novým odberateľom, s uvedením údaju stavu vodomeru; pôvodný odberateľ vyplní aj údaje o korešpondenčnej adrese na žiadosti o zmenu odberateľa, ak mení adresu. Údaj je potrebný pre zaslanie faktúry k ukončeniu odberu/odvádzania.
• doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva- môže byť z katastrálneho portálu),
• doklad totožnosti (k nahliadnutiu),
• splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti,
• súhlas s uzavretím zmluvy, ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci - nadpolovičná väčšina
v prípade úmrtia pôvodného odberateľa úmrtný list,
• prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti).

Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia):
• Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu odberateľa – podpísaná pôvodným a novým odberateľom, s uvedením údaju stavu vodomeru; pôvodný odberateľ vyplní aj údaje o korešpondenčnej adrese na žiadosti o zmenu odberateľa, ak mení adresu. Údaj je potrebný pre zaslanie faktúry k ukončeniu odberu/odvádzania,
• aktuálny doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacia listina, menovací dekrét a pod.),
• doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva- môže byť z katastrálneho portálu, nájomná zmluva)
• doklad o pridelení  IČO, DIČ, IČ DPH
• bankové spojenie (peňažný ústav  a  číslo účtu)
• splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
• prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti)

UPOZORNENIE
Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody, prípadne o odvádzaní odpadových vôd sa v zmysle platného zákona považuje za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, prípadne neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. V tomto prípade môže spoločnosť prerušiť (odpojiť) dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd a náklady s tým spojené hradí odberateľ.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495