VZORKY KALOV


Rokovanie so zákazníkom

 • Zákazník sa osobne alebo telefonicky ohlási, že má záujem o analýzu vzorky.
 • Zákazník je podrobne oboznámený s podmienkami príjmu vzorky.
 • Objednávku predkladá písomne. V objednávke je podrobne a zreteľne zaznačená adresa zákazníka, kontaktná osoba, telefónne číslo, názov odberného miesta, skúšky ukazovateľov kvality vody, o vykonanie ktorých žiada.
 • Doručenie objednávky osobne alebo e-mail poštou: mikulova@tvkas.sk
 • V prípade pravidelných vzoriek pre dlhodobé obdobie (maximálne 1 rok) postačuje predložiť jednu objednávku na začiatku tohto obdobia.

Protokol o skúške
Po vykonaní skúšok Chemické laboratóriu vyhotoví „Protokol o skúškach“.
Zákazník si protokol prevezme osobne v Chemickom laboratóriu alebo na základe jeho súhlasu je mu zaslaný poštou ako príloha faktúry za vykonanú službu.

Spôsob úhrady faktúry
Zákazník môže uhradiť faktúru za vykonané poštovou zloženkou alebo bankovým prevodom.

Odber vzoriek

 • Chemické laboratórium zabezpečuje po dohode za poplatok odborný odber vzoriek vlastnými pracovníkmi.
 • Odber vzoriek treba dohodnúť minimálne týždeň vopred.
 • Ak si odber vzoriek zabezpečuje zákazník sám, je poučený o spôsobe odberu a konzervácie vzoriek.
 • Na požiadanie Chemické laboratórium bezodplatne zákazníkovi zapožičia vzorkovnice a dohodne termín odberu a doručenia vzorky do laboratória. 

Zákazník pri odbere vzoriek postupuje nasledovne

 • Odberové fľaše: zapožiča chemické laboratórium alebo zákazník použije 2 plastové fľaše s objemom 1,5 litra
  (napr. od neochutenej minerálnej vody, ktorú pred odberom dôkladne vypláchne vodou).
 • Zákazník odoberie z výústenia domovej ČOV 2 x 1,5 litra vzorky až po okraj plastovej fľaše, dobre uzavrie a čo možno najskôr dopraví do laboratória (vzorka musí byť do 24 hod. spracovaná).
 • V letných mesiacoch treba vzorku transportovať v chlade.

1) Odber vzoriek tuhého kalu

 • Pri odbere z háld, skládok a kalových polí je dôležité získať podiel kalu z celej hmoty kalu a nie len z povrchovej vrstvy. Kal odoberaný z kalových polí nesmie obsahovať podložný materiál. Reprezentatívna vzorka z kalových polí sa získa kvartovaním väčšieho množstva odobratého kalu z viacerých miest kalového poľa. Kalové pole pomyselne rozdelíme na štvorce (napríklad 10x10 štvorcov). Z minimálne 20 náhodne vybraných štvorcov odoberieme čiastkovú vzorku kalu o objeme asi 1 liter. Čiastkovú vzorky ukladáme do hromady z ktorej kvartovaním získame reprezentatívnu vzorku kalu (podiel sušiny musí byť minimálne 100g) ktorú upravíme ďalším voľným dosušením (maximálne pri 30°C) v laboratóriu.
 • Zmenšovanie množstva vzorky tuhých kalov kvartovaním:
  Kužeľ hromady, vytvorenej z čiastkových vzoriek, plochým predmetom sploštíme a rozdelíme na štyri výseky. Dva protiľahlé výseky spojíme a znovu podrobíme rozdeleniu na štyri výseky. Takto postupujeme až dosiahneme požadované množstvo vzorky (asi 1 liter alebo množstvo kalu s obsahom sušiny minimálne 100g).
 • Získaný podiel tuhého kalu dáme do čistej plastovej nádoby alebo sáčku a odovzdáme v laboratóriu.

2) Odber vzoriek tekutých kalov z nádrží
Pri odbere vzorky je nevyhnutné dbať na dokonalú homogenizáciu vzorky. Pri odberoch kalu z usadzovacích, uskladňovacích a zahusťovacích nádrží nedochádza k homogenizácií obsahu nádrže pred vypúšťaním kalu. K zabezpečeniu čo najreprezentatívnejšej vzorky vypúšťaného kalu ak nie je kal akumulovaný v zbernej jímke, je potrebné odobrať počas vypúšťania zmiešanú vzorku odberom bodových vzoriek vo viacerých intervaloch počas vypúšťania do osobitnej nádoby, z ktorej sa potom po dostatočnej homogenizácií odoberie vzorka k analýze. Homogenizáciu je možné robiť v umelohmotnej nádobke za použitia vhodných lopatiek tak, aby sa zabránilo usadzovaniu.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495