zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Ako uzatvoriť zmluvu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
V súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, žiadateľmi o pripojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (VK) je základným dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami t.j. odberateľom a našou spoločnosťou.
Zmluva sa uzatvára s odberateľmi/producentami len v písomnej forme.
Na základe platnej legislatívy sa zmluva uzatvára s vlastníkom (správcom) objektu alebo nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod, alebo z ktorej sa odpadové vody odvádzajú do verejnej kanalizácie.

AK JE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE FYZICKÁ OSOBA
k uzatvoreniu Zmluvy predloží:
• vyplnenú a podpísanú Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu,
• projektovú dokumentáciu (odsúhlasenú technickým oddelením spoločnosti TVK a.s. Trenčín),
• vyjadrenie spoločnosti TVK a.s. Trenčín na základe projektovej dokumentácie,
• aktuálny výpis z listu vlastníctva a katastrálnej mapy (môže byť z katastrálneho portálu),
• u verejných vodovodov, ktorých vlastníkom nie je spoločnosť TVK a.s. Trenčín predloží žiadateľ súhlas      vlastníka vodovodu / kanalizácie,
• povolenie drobnej stavby alebo právoplatné stavebné povolenie,
• v prípade, že Zmluva sa neuzatvára s majiteľom nehnuteľnosti alebo osobou, ktorá má s majiteľom nehnuteľnosti zmluvu uzatvorenú a má oprávnenie na uzatvorenie Zmluvy s Dodávateľom - Žiadateľ predloží nájomnú alebo inú zmluvu,
• potvrdenie mestského alebo obecného úradu o počte osôb prihlásených k pobytu v dome, ak sa
množstvo vody určí na základe Vyhlášky č. 397/2003 Z.z. podľa smerných čísel spotreby
(paušálne), rozhodujúci je údaj o počte osôb. 

AK JE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE PRÁVNICKÁ OSOBA
k uzatvoreniu Zmluvy predloží:
• vyplnenú a podpísanú Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu,
• projektovú dokumentáciu odsúhlasenú technickým oddelením spoločnosti TVK a.s. Trenčín,
• povolenie drobnej stavby alebo právoplatné stavebné povolenie,
• aktuálny výpis z Obchodného registra/ Živnostenského registra alebo iného registra preukazujúci právnu subjektivitu a osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa,
• vyjadrenie našej spoločnosti na základe projektovej dokumentácie,
• aktuálny výpis z listu vlastníctva a katastrálnej mapy (môže byť z katastrálneho portálu),
• kópia osvedčení o registrácii a pridelení DIČ a IČ DPH,
• u verejných vodovodov/verejných kanalizácií, ktorých vlastníkom nie je spoločnosť TVK a.s. Trenčín, predloží žiadateľ súhlas vlastníka vodovodu / kanalizácie.

ĎALŠÍ POSTUP
Po splnení technických podmienok pripojenia na verejný vodovod a/alebo verejnú kanalizáciu bude následne vyhotovená Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (VK) a predložená žiadateľovi na podpis.
Pred podpisom zmluvy Vám odporúčame oboznámiť sa s ustanoveniami Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ako aj s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že niektorým ustanoveniam nerozumiete, je potrebné požiadať o vysvetlenie zamestnancov Zákazníckeho centra alebo Zákazníckej linky, ktorí zmluvu s Vami uzatvárajú.
 
AK ŽIADATEĽ CHCE UZATVORIŤ ZMLUVU K EXISTUJÚCEMU ODBERNÉMU MIESTU 
pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemku formou kúpy/predaja, darovania alebo dedičstva.

Pôvodný a nový odberateľ podpisujú vyplnenú Žiadosť o zmenu odberateľa. Najvhodnejšie je, ak sa pôvodný aj nový odberateľ dostavia spoločne na zákaznícke centrum. Zmenu musí pôvodný aj nový odberateľ vykonať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby v Zákazníckom centre.

Odberateľ je povinný pri prihlásení odberného miesta a pre účely uzavretia zmluvy predložiť v Zákazníckom centre nasledovné doklady:

Fyzické osoby (domácnosti):
• vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu odberateľa – podpísaná pôvodným a novým odberateľom, s uvedením údaju stavu vodomeru; pôvodný odberateľ vyplní aj údaje o korešpondenčnej adrese na žiadosti o zmenu odberateľa, ak mení adresu. Údaj je potrebný pre zaslanie faktúry k ukončeniu odberu/odvádzania.
• doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva- môže byť z katastrálneho portálu),
• doklad totožnosti (k nahliadnutiu),
• splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti,
• súhlas s uzavretím zmluvy, ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci - nadpolovičná väčšina
v prípade úmrtia pôvodného odberateľa úmrtný list,
• prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti).


Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia):
• Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu odberateľa – podpísaná pôvodným a novým odberateľom, s uvedením údaju stavu vodomeru; pôvodný odberateľ vyplní aj údaje o korešpondenčnej adrese na žiadosti o zmenu odberateľa, ak mení adresu. Údaj je potrebný pre zaslanie faktúry k ukončeniu odberu/odvádzania,
• aktuálny doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacia listina, menovací dekrét a pod.),
• doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva- môže byť z katastrálneho portálu, nájomná zmluva)
• doklad o pridelení  IČO, DIČ, IČ DPH
• bankové spojenie (peňažný ústav  a  číslo účtu)
• splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
• prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti)

 

UPOZORNENIE
Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody, prípadne o odvádzaní odpadových vôd sa v zmysle platného zákona považuje za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, prípadne neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. V tomto prípade môže spoločnosť prerušiť (odpojiť) dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd a náklady s tým spojené hradí odberateľ.

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov