NA STIAHNUTIE


Cenník
 • CENNÍK (PLATNOSŤ OD 1. 1. 2019)

 • CENNÍK (PLATNOSŤ OD 1. 7. 2018

  1. Maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
  2. Ceny za výkony a služby súvisiace so zásobovaním pitnou vodou a verejným vodovodom a odkanalizovaním odpadovej vody verejnou kanalizáciou
  3. Ceny ostatných výkonov

 • ROZHODNUTIE ÚRSO Č. 0166/2017/V Z DŇA 24. 2. 2017

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cených za výrobu a dodavku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizaciou...

Reklamačný poriadok
 • REKLAMAČNÝ PORIADOK (PLATNOSŤ OD 1.11.2014)

  Reklamačný poriadok ustanovuje podrobnosti o rozsahu práv a podmienok zodpovednosti za vady súvisiace s dodávkou pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou, reklamácie poskytovaných služieb vrátane určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti a o spôsobe, postupe a mieste ich uplatňovania.

Formuláre
Ďalšie dôležité dokumenty
 • Meteorologický posudok platný pre obdobie od 1.11.2018 do 31.10.2019

 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU - platné od 1. 9. 2018

 • Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou

  Úvodné ustanovenia 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa (Producenta) ako Zmluvných strán pri dodávke vody Odberateľovi a/alebo odvádzaní odpadových vôd od Producenta v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách...

 • Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0166/2017/V zo dňa 24.02.2017

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou r o z h o d o l...

 • INFO SHMÚ O DLHODOBOM ÚHRNE ZRÁŽOK PRE VÝPOČET MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU (OBDOBIE 2017 - 2018)

  Na základe Vašej objednávky číslo 7991/2017 Vám zasielame meteorologickú informáciu o priemernom ročnom úhrne atmosferických zrážok pre lokality Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Nové Mesto nad Váhom vypočítaného z úhrnu atmosferických zrážok za obdobie od 1.7.2012 do 30.6.2017...

 • ZÁSADY A TECHNICKÉ PODMIENKY

  PRE ZRIAĎOVANIE KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK PRE NEHNUTEĽNOSTI PRIPÁJANÉ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

  Úvodné ustanovenie Technické podmienky sú stanovené v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení a Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z. z. v platnom znení. Pri zriaďovaní kanalizačných prípojok v rámci projektu sa postupuje v súlade s nasledovnou platnou legislatívou, technickými normami a platnými smernicami:

 • INFO SHMÚ O DLHODOBOM ÚHRNE ZRÁŽOK PRE VÝPOČET MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU (OBDOBIE 2016 - 2017)

  Na základe Vašej objednávky číslo 8231/2016 Vám zasielame meteorologickú informáciu o priemernom ročnom úhrne atmosferických zrážok pre lokality Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce, Nové Mesto nad Váhom za obdobie od 1.7.2012 do 30.6.2017...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495