AKO UHRADIŤ FAKTÚRU


Faktúry od našej spoločnosti môžete uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
 poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou zaslanej faktúry,
 prevodným príkazom - odberateľ si v banke zadá jednorazový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol - t.j. číslo faktúry, a úhradu poukáže na účet našej spoločnosti,
 inkasným príkazom - odberateľ si vo svojej banke založí súhlas s inkasom, inkaso sa v banke nastaví podľa predloženého Mandátu na inkaso v SEPA,
 v hotovosti - v pokladni nášho Zákazníckeho centra v Novom Meste n. V. alebo Trenčíne,
 platobnou kartou - jedine v Zákazníckom centre v Trenčíne.

Faktúra za vodné a/alebo stočné musí byť uhradená v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Rozhodujúcim dátumom pre dodržanie lehoty splatnosti je pripísanie finančných prostriedkov na účet našej spoločnosti. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol platby - t.j. číslo faktúry.  Naša spoločnosť nezodpovedá za škody v prípade, ak platba neobsahuje správny variabilný symbol a nie je možné platbu správne priradiť k zodpovedajúcej faktúre.

Preddavky na vodné a/alebo stočné
Naša spoločnosť Vám taktiež umožňuje platbu za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd formou preddavkov. Ak máte záujem o platbu formou preddavkov, je potrebné navštíviť osobne jedno z našich Zákazníckych centier. 
Minimálna výška preddavkovej platby je stanovená na 5,00 €/mesiac.
Preddavky sa uhrádzajú mesačne v lehote splatnosti vo výške 1/12 platby.
Vyúčtovacia faktúra Vám bude vyhotovená podľa Harmonogramu odpočtov, minimálne 1 x ročne. Rozdiel medzi uhradenými preddavkami a vyúčtovacou faktúrou bude uhradený v lehote splatnosti, nedoplatok na účet dodávateľa, preplatok prevodným príkazom na účet odberateľa. 

Spôsob úhrady preddavkových platieb:
• poštovou poukážkou,
• trvalým prevodným príkazom - odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol – číslo zákazníckeho účtu,      
• inkasným príkazom - odberateľ si vo svojej banke založí súhlas s inkasom, inkaso sa v banke nastaví podľa predloženého Mandátu na inkaso v SEPA,
• v hotovosti - v pokladni jedného z našich Zákazníckych centier,
• platobnou kartou - jedine v Zákazníckom centre v Trenčíne.

Uhrádzanie faktúr formou Inkasa
Uhrádzanie platieb formou inkasa je možné zriadiť na preddavkové platby ako aj na faktúry za vodné a stočné. Prvým krokom je, že odberateľ vyplní a potvrdí podpisom v dvoch rovnopisoch
- v prípade fyzickej osoby Mandát na Inkaso v SEPA FO, 
- v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa Mandát na Inkaso v SEPA PO.
Uvedené tlačivo je Vám k dispozícii v našich Zákazníckych centrách, prípadne Vám ho na základe písomnej požiadavky môžeme poslať poštou.

Vyplnené a podpisom potvrdené rovnopisy Mandátu je potrebné doručiť:
- jeden rovnopis osobne alebo poštou do jedného zo Zákazníckych centier TVK,
- jeden rovnopis Mandátu svojej banke a tu požiadať o zriadenie súhlasu s inkasom.
Mandát nadobúda platnosť pridelením správneho čísla UMR, ktoré pridelí danému zákazníkovi referent Zákazníckeho centra po doručení riadne vyplneného a podpísaného Mandátu.

Upozornenie
V prípade nedostatku peňažných prostriedkov na účte odberateľa TVK výzvu na inkaso neopakuje.

Uhrádzanie faktúr platobnou kartou
Naša spoločnosť Vám ponúka možnosť uhradiť Vašu faktúru platobnou kartou a to v sídle našej spoločnosti na ulici Kožušnícka 4 v Trenčíne. 

Prerušenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd 
v prípade neuhradenia faktúry za vodné a/alebo stočné

V prípade, že platba nie je pripísaná na účet dodávateľa v lehote splatnosti, najneskôr však do 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ prerušiť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd.
O prerušení dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd dodávateľ písomne informuje odberateľa doporučenou zásielkou - Upomienka č. 2.
Neprevzatie oznámenia o prerušení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd nie je dôvodom na neprerušenie dodávky vody alebo odvádzanie odpadových vôd.
Dodávka vody a/alebo odvádzanie odpadových vôd bude obnovené po pripísaní všetkých pohľadávok a úhrady za vykonanie úkonu "prerušenie a obnovenie dodávky vody" na účet našej spoločnosti. Obnovenie dodávky vody a/alebo odvádzania odpadových vôd sa vykoná najneskôr do 2 pracovných dní od úhrady všetkých platieb v pracovných dňoch od 7:00 do 14:00 hod. 

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495