CENA ZA VODNÉ A STOČNÉ


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4,
911 05 Trenčín
IČO: 36 302 724

určil nasledovné ceny vody, ktoré sú platné pre obdobie od 1. januára 2019:

Maximálna cena za

       Cena v €/m3
bez DPH

      Cena v €/m3
s DPH

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9684 1,16
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6980 0,84
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0509 1,26


Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0001/2018/V zo dňa 21.12.2017 je k dispozícii tu (ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody). 

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0018/2018/V zo dňa 24.10.2018 je k dispozícii tu (ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody). 

Zrážková voda

Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) sú vody z atmosférických zrážok, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou.
Pokiaľ je zrážková voda vypúšťaná do verejnej kanalizácie, musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd. Spôsob výpočtu množstva zrážkových vôd vypúšťaných z nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie a ďalšie podmienky stanovuje zákon č. 442 /2002 Z.z. a vyhláška č. 397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Voda z povrchového odtoku (zrážková voda), za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Na účely spoplatnenia sa určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie.

Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, pre jednotlivé druhy plôch (zaradených v kategóriách A až C) sa množstvo týchto vôd vypočíta:

podľa vzorca Q = Hz . S . Ψ , kde

Q = množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,

Hz = ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov.

Údaje SHMÚ o ročnom priemere z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu platné od 1.11.2017 nájdete TU.
Hodnota ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu sa vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie
na účely spoplatnenia aktualizuje každoročne.

S = veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,
- plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou ..., 
- údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti,
- údaje o rozlohe plôch zodpovedajúcich druhu povrchu predloží producent, ak producent neposkytne tieto údaje,
vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.

Ψ = súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.
Súčiniteľ odtoku (Ψ ) je stanovený podľa Vyhlášky č. 397/2003 Z.z. nasledovne:
- kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku Ψ = 0,9;
- kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy,
súčiniteľ odtoku Ψ = 0,4;
- kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku Ψ = 0,05

Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného. 

 

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495