OZNAM PRE FYZICKÉ OSOBY – NEPODNIKATEĽOV ( DOMÁCNOSTI ) - INFORMÁCIA O SPOPLATNENÍ ZRÁŽKOVÝCH VÔD OD 1. FEBRUÁRA 2020

17.01.2020

Vážený zákazník,

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vám oznamuje, že s účinnosťou od 1. 2. 2020 pristupuje k zavedeniu spoplatnenia vôd z povrchového odtoku  pre fyzické osoby – nepodnikateľov.

Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok  a považujú sa za odpadové vody, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou. 

Voda z povrchového odtoku, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti (strechy, betónové, asfaltové povrchy .....) je odvedená do verejnej kanalizácie.                                          

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo zrážkových vôd pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie t.j. aj v prípade, ak producent vypúšťa zrážkové vody do verejnej kanalizácie nepriamo ( keď sú zrážkové vody zaústené napr. na chodník alebo verejné priestranstvo, a tieto vody následne končia vo verejnej kanalizácii, je producent takisto povinný uhrádzať stočné za vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku).

Ak množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť nie je merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom stanoveným Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (v znení č. 209/2013 Z.z.).

V súvislosti s touto zmenou zasielame spolu s vyúčtovacou faktúrou vystavenou v januári 2020 Oznámenie o spoplatnení odvádzania vôd z povrchového odtoku od 1.2.2020 (ďalej ako Oznámenie) a Formulár pre výpočet množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku  (ďalej ako Formulár). Inštrukcie na jeho vyplnenie nájdete v Oznámení a priamo vo Formulári.

Oznámenie a formulár bol doručený na odberné miesta, ktoré sú pripojené na jednotnú stokovú sieť t.j. na kanalizáciu, ktorou sú odvádzané jedným potrubím všetky druhy odpadovej vody vrátane vôd z povrchového odtoku-zrážkové vody. Jednotná kanalizačná sieť je vybudovaná v nasledovných  lokalitách: mesto Trenčianske Teplice, prevažná časť mesta Trenčín, prevažná časť mesta Nové Mesto nad Váhom, prevažná časť obce Trenčianska Teplá.

 

Ako postupovať?

Do Formulára je potrebné doplniť údaje o zastavaných a spevnených plochách (S) podľa charakteru povrchu plochy, (t.j. uvediete rozlohu plôch, z ktorých sú odvádzané zrážkové vody do verejnej kanalizácie, podľa druhu povrchu) a podpísaný Formulár spolu so situáciou – náčrtom (kopia z katastrálnej mapy, v ktorej budú vyznačené plochy podľa druhu povrchu uvedené vo Formulári)  doručíte  najneskôr do 15.2.2020 na adresu:

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Údaje o plochách (S) sa čerpajú z listu vlastníctva, ktorý je východiskovým podkladom.

V prípade, že stavba nie je zavedená pod samostatným parcelným číslom na Liste vlastníctva, producent uvádza veľkosť plochy, z ktorej dochádza k odvádzaniu zrážkových vôd do verejnej kanalizácie.

 

Ak máte nejaké nejasnosti pracovníčky Zákazníckych centier Vám ochotne poradia:

Trenčín, Kožušnícka 4

Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 1232/16

Zároveň sme pripravení odpovedať na Vaše otázky:

na zákazníckej linke   0850 850 109

alebo prostredníctvom emailu:   info(zavináč)tvkas.sk

Dávame do pozornosti povinnosť producenta uvedenú v Prílohe č. 2 vyhlášky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (v znení č. 209/2013 Z.z.) a to, že producent je povinný poskytnúť dodávateľovi údaje o veľkosti plôch podľa jednotlivých kategórií a súčinnosť pri overovaní správnosti poskytnutých údajov vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje a/alebo súčinnosť, vyhláška oprávňuje dodávateľa (TVK) celkovú plochu povrchu nehnuteľnosti určiť odhadom a túto plochu zaradiť do kategórie A.

Výpočet množstva zrážkových vôd odvedených z nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie nájdete TU v spodnej časti webstránky.

Vypočítané množstvo vody odvedenej z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje vo výške ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou stanovenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č.0001/2020/V zo dňa 27. 11. 2019 platnej od 1.1.2020. Rozhodnutie ÚRSO je dostupné na tomto LINKU.

 

Odpovede na často kladené otázky:

Prečo nebol doručený Formulár ?

V lokalitách s vybudovanou splaškovou kanalizáciou oznámenie a formulár neboli doručené, nakoľko do tejto kanalizácie nie je možné vypúšťať zrážkové vody. Splašková kanalizácia, teda potrubia stokovej siete, čerpacie stanice a iné objekty, sú čo do veľkosti a výkonu navrhované na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody, pričom splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí, služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení, ktorá nie je hromadená v žumpách. Do splaškovej kanalizácie preto nesmie byť vypúšťaná žiadna iná voda. Vypúšťanie dažďovej vody, či už zo striech domov, spevnených plôch, komunikácii, ale tiež spodnej vody, spôsobuje preťaženie splaškovej kanalizácie, čo v čase intenzívnejších zrážok spôsobuje vytopenie objektov splaškovej kanalizácie, nižšie položených nehnuteľností vytláčanie poklopov revíznych šachiet a vystupovanie nariedenej splaškovej odpadovej vody na terén so všetkým čo odpadová voda obsahuje.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495