zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Zrušenie odberného miesta

Ukončením odberu pitnej vody alebo odvádzania odpadových vôd sa rozumie zrušenie napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod a/alebo kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu.

O zrušenie prípojky a odberného miesta môže požiadať vlastník nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. Vodovodnú /kanalizačnú prípojku je potrebné odkopať v mieste pripojenia na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu, aby pracovníci našej spoločnosti mohli vykonať odpojenie na potrubí verejného vodovodu/verejnej kanalizácie.

Výkopové práce si na vlastné náklady zabezpečí žiadateľ, teda osoba ktorá je vlastníkom vodovodnej /kanalizačnej prípojky. Odpojenie a demontáž vodomeru vykonajú pracovníci TVK. Práce súvisiace s odpojením vodovodnej/kanalizačnej prípojky a demontážou vodomeru sú spoplatnené podľa príslušného cenníka našej spoločnosti.

Termín realizácie odpojenia a demontáže vodomeru je potrebné dohodnúť na príslušnom Zákazníckom centre našej spoločnosti.

Pri zrušení odberného miesta odberateľ v zákazníckom centre predloží alebo zašle poštou alebo emailom vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zrušenie odberného miesta, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu. 

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce