zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Zákaznícke centrá


ZÁKAZNÍCKE CENTRUM TRENČÍN

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
Pondelok - Štvrtok 8.00 - 16.30 / Piatok 8:00 - 13:00
 
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
1. mája 314, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / vstup z ulice Partizánska č. 6B
Pondelok - Štvrtok 8.00 - 15.30 (obedná prestávka 12.00 - 12.30) / Piatok 8.00 - 12.00

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii v Zákazníckych centrách v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom,
kde Vám radi poskytnú informácie o:

 • Vašej faktúre a platbách,
 • stave Vašich pohľadávok,
 • stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti,
 • stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú a kanalizačnú prípojku,
 • obchodných podmienkach,
 • dokladoch potrebných k vybaveniu Vašich požiadaviek,
 • našich produktoch, službách a cenách.

Hlavné činnosti našich Zákazníckych centier sú:

 • uzatváranie zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (nový odberateľ, zmeny odberateľov),
 • zmeny a doplnenie identifikačných údajov odberateľov,
 • zmeny v spôsobe platby preddavkových platieb a faktúr, zmena výšky, príp. zrušenie preddavkových platieb,
 • príjem hotovostných platieb, likvidácia preplatkov,
 • príjem a vybavovanie reklamácií,
 • informovanie o ostatných službách poskytovaných dodávateľom,
 • vybavovanie žiadostí o zmenu spôsobu platby (okrem spôsobov úhrad prostredníctvom bankového inkasa a bankového prevodu)
 • vybavovanie žiadostí o spôsob platby formou mesačných preddavkových platieb
 • vybavovanie žiadostí o zmenu výšky mesačných preddavkových platieb

V našich Zákazníckych centrách taktiež môžete:

 • nahlásiť zmenu adresy bydliska, resp. sídla spoločnosti,
 • nahlásiť zmenu priezviska, resp. názvu spoločnosti,
 • nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy,
 • nahlásiť, resp. zmeniť meno a priezvisko osoby (odberateľ - fyzická osoba), ktorej má byť doručovaná korešpondencia (napr. faktúry, a pod.),
 • nahlásiť stav počítadla vodomera,
 • nahlásiť poruchu,
 • podať reklamáciu a sťažnosť.

 

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov