zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Všetko o zmluve

Nasledujúce informácie sa týkajú zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre existujúce odberné miesto. V prípade, že potrebujete informácie k uzatvoreniu zmluvy k novému odbernému miestu, kontaktujte prosím pracovníkov nášho Zákazníckeho centra.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len Zmluva) sa uzatvárajú so všetkými  odberateľmi v písomnej forme. Zmluva je základný dokument, ktorým sa upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa (Producenta) ako Zmluvných strán pri dodávke vody Odberateľovi a/alebo odvádzaní odpadových vôd od Producenta v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

2. Zmluva sa uzatvára s majiteľom nehnuteľnosti alebo osobou, ktorá má s majiteľom nehnuteľnosti uzatvorenú nájomnú alebo inú zmluvu a má oprávnenie na uzatvorenie Zmluvy s Dodávateľom.

3. Zmluvy budú doručované tým odberateľom, ktorí sú pripojení na vodárenskú infraštruktúru (verejné vodovody a verejné kanalizácie) vo vlastníctve spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej TVK).

4. V obálke je spolu s návrhom zmluvy a VOP aj pokyn na vyplnenie zmluvy. V prípade nedoručenia zmluvy je potrebné požiadať o zaslanie zmluvy písomne alebo emailom na kontaktnú emailovú adresu info@tvkas.sk. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo nejasností ohľadom zmluvy kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum.

5. Pred podpisom zmluvy Vám odporúčame oboznámiť sa s ustanoveniami Zmluvy ako aj s ustanoveniami VOP. V prípade, že niektorým ustanoveniam nerozumiete, je potrebné požiadať o vysvetlenie zamestnancov zákazníckeho centra, ktorí zmluvu s Vami uzatvárajú.

6. V minulosti sa objavili sa informácie o tom, že nie je možné uzatvárať zmluvu mimo prevádzkových priestorov TVK, alebo že TVK ako nový dodávateľ vody nemôže svoje zmluvy posielať poštou alebo doručovať osobne so žiadosťou o ich podpísanie a opätovné doručenie na svoju adresu. Tieto informácie sú nepravdivé. Spôsob uzatvárania našich zmlúv je plne v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Je zákonné zmluvu podpísať a poslať poštou na adresu našej spoločnosti alebo ju doručiť osobne.

 

Akým spôsobom môžete doručiť podpísanú zmluvu našej spoločnosti TVK

Zmluvu môžete našej spoločnosti TVK doručiť nasledovnými spôsobmi:

a) obidve podpísané vyhotovenia je možné odovzdať v zákazníckych centrách TVK,

b) zmluvy je tiež možné zasielať aj poštou na adresu:

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

 

 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY TU

Aktuálne odstávky a poruchy

výskyt zákalu vo vode vo verejnom vodovode, lokality: Zemianske Podhradie, Zabudišová, Ivanovce - dolina a Melčice - dolina

AKTUALIZOVANÉ - 10. 11. 2017
Situácia je stabilizovaná a voda je momentálne pitná. Z dôvodu opätovného výskytu zákalu na vodnom zdroji Haluzická v Ivanovskej doline sa opätovne vyskytol zákal v pitnej vode vo verejnom vodovode v lokalitách Ivanovce - dolina a Melčice  - dolina. Naša spoločnosť v tejto veci podnikla okamžité kroky k náprave. Momentálne je situácia stabilizovaná. V prípade opakovania problémov bude náhradná dodávka pitnej vody zabezpečená pojazdnou cisternou, obyvatelia tiež budú informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri opätovnom výskyte problémov prosím kontaktujte našu nonstop poruchovú linku.

28. 11. 2017, 8:00 - 15:00
Trenčín - Študentská, Mládežnícka, Ostrov
Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody z dôvodu rekonštrukcie Futbalového štadióna. 

 

Aktuálne odpočty

13. - 17. 11. 2017

Trenčín, Kubrá, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Hrašné