zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Informácie pre zákazníkov k odberu vzorky pitnej vody

Rokovanie so zákazníkom
 • Zákazník sa osobne alebo telefonicky ohlási, že má záujem o analýzu vzorky. Zákazník je podrobne oboznámený s podmienkami príjmu vzorky.
 • Objednávku predkladá písomne. V objednávke je podrobne a zreteľne zaznačená adresa zákazníka, kontaktná osoba, telefónne číslo, názov odberného miesta, skúšky ukazovateľov kvality vody, o vykonanie ktorých žiada.
 • Doručenie objednávky osobne alebo e-mail poštou: mikulova@tvkas.sk
 • V prípade pravidelných vzoriek pre dlhodobé obdobie (maximálne 1 rok) postačuje predložiť jednu objednávku na začiatku tohto obdobia. 
Odber vzoriek
 • Chemické laboratórium zabezpečuje po dohode za poplatok odborný odber vzoriek vlastnými pracovníkmi. Odber vzoriek treba dohodnúť minimálne týždeň vopred
 • Ak si odber vzoriek zabezpečuje zákazník sám, je poučený o spôsobe odberu a konzervácie vzoriek. Chemické laboratórium zákazníkovi zapožičia vzorkovnice a dohodne termín odberu a dopravenia vzoriek do laboratória
 • Vzorky na mikrobiologické a biologické skúšky laboratórium neprevezme, ak vzorka nie je odobratá do sterilných vzorkovníc.
Zákazník pri odbere vzoriek postupuje nasledovne

1. mikrobiologické a biologické ukazovatele
 • pred odberom vzorky sa skontroluje odberový kohútik, cez ktorý bude vzorka odoberaná.
 • Odmontuje sa hadica, prípadne perlátor a odpustí sa dostatočné množstvo vody, aby sa celý vodovodný systém prepláchol čerstvou vodou
 • sterilná vzorkovnica sa otvorí tak, aby sa zabránilo kontaminácii zvonku (zátku treba chytať len za alobalovú ochranu, nepokladať a držať tak, aby smerovala k zemi a minimalizovať čas otvorenia vzorkovnice.
 • Vzorkovnicu nevyplachovať a naplniť 3/4 objemu, uzavrieť a alobal utesniť cez zátku
 • Vzorky sa musia uchovávať v chlade a v čo najkratšom čase dopraviť do laboratória 
2. fyzikálno-chemické ukazovatele
 • Vzorka sa do vzorkovníc naplní po okraj (bez vzduchovej bubliny) a dobre sa uzavrie zátkou, u špeciálnych analýz podľa pokynov pracovníkov laboratória 

Protokol o skúške
Po vykonaní skúšok Chemické laboratóriu vyhotoví „Protokol o skúškach“. Zákazník si protokol prevezme osobne v Chemickom laboratóriu alebo na základe jeho súhlasu je mu zaslaný poštou. Telefonicky sa výsledky neposkytujú.
 
Spôsob úhrady faktúry
Zákazník môže uhradiť faktúru za vykonané služby poštovou zloženkou alebo bankovým prevodom, ako variabilný symbol sa udá číslo faktúry.
 
 
 
 

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce