zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Informácie pre zákazníkov k odberu VZORIEK čistiarenského kalu

 
Rokovanie so zákazníkom
  • Zákazník sa osobne alebo telefonicky ohlási, že má záujem o analýzu vzorky.
  • Zákazník je podrobne oboznámený s podmienkami príjmu vzorky.
  • Objednávku predkladá písomne. V objednávke je podrobne a zreteľne zaznačená adresa zákazníka, kontaktná osoba, telefónne číslo, názov odberného miesta, skúšky ukazovateľov kvality vody, o vykonanie ktorých žiada.
  • Doručenie objednávky osobne alebo e-mail poštou: mikulova@tvkas.sk
  • V prípade pravidelných vzoriek pre dlhodobé obdobie (maximálne 1 rok) postačuje predložiť jednu objednávku na začiatku tohto obdobia. 
Protokol o skúške
 
Po vykonaní skúšok Chemické laboratóriu vyhotoví „Protokol o skúškach“. Zákazník si protokol prevezme osobne v Chemickom laboratóriu alebo na základe jeho súhlasu je mu zaslaný poštou ako príloha faktúry za vykonanú službu.
 
Spôsob úhrady faktúry
 
Zákazník môže uhradiť faktúru za vykonané poštovou zloženkou alebo bankovým prevodom.
 
Odber vzoriek
  • Chemické laboratórium zabezpečuje po dohode za poplatok odborný odber vzoriek vlastnými pracovníkmi. Odber vzoriek treba dohodnúť minimálne týždeň vopred.
  • Ak si odber vzoriek zabezpečuje zákazník sám, je poučený o spôsobe odberu a konzervácie vzoriek. Na požiadanie Chemické laboratórium bezodplatne zákazníkovi zapožičia vzorkovnice a dohodne termín odberu a doručenia vzorky do laboratória. 

Zákazník pri odbere vzoriek postupuje nasledovne

  • Odberové fľaše: zapožiča chemické laboratórium alebo zákazník použije 2 plastové fľaše s objemom 1,5 litra (napr. od neochutenej minerálnej vody, ktorú pred odberom dôkladne vypláchne vodou).
  • Zákazník odoberie z výústenia domovej ČOV 2 x 1,5 litra vzorky až po okraj plastovej fľaše, dobre uzavrie a čo možno najskôr dopraví do laboratória (vzorka musí byť do 24 hod. spracovaná).
  • V letných mesiacoch treba vzorku transportovať v chlade.
1) Odber vzoriek tuhého kalu
 
Pri odbere z háld, skládok a kalových polí je dôležité získať podiel kalu z celej hmoty kalu a nie len z povrchovej vrstvy. Kal odoberaný z kalových polí nesmie obsahovať podložný materiál. Reprezentatívna vzorka z kalových polí sa získa kvartovaním väčšieho množstva odobratého kalu z viacerých miest kalového poľa.
Kalové pole pomyselne rozdelíme na štvorce (napríklad 10x10 štvorcov). Z minimálne 20 náhodne vybraných štvorcov odoberieme čiastkovú vzorku kalu o objeme asi 1 liter. Čiastkovú vzorky ukladáme do hromady z ktorej kvartovaním získame reprezentatívnu vzorku kalu (podiel sušiny musí byť minimálne 100g) ktorú upravíme ďalším voľným dosušením (maximálne pri 30°C) v laboratóriu.
Na získanie reprezentatívnej vzorky materiálu na pásovom dopravníku sa má odoberať celý priečny profil vrátane jemného podielu. Vhodné miesto na odber je v mieste, kde vylisovaný kal padá z lisu alebo dopravníka. Množstvo kalu potrebné k analýze sa získa kvartovaním.
Zmenšovanie množstva vzorky tuhých kalov kvartovaním:
Kužeľ hromady, vytvorenej z čiastkových vzoriek, plochým predmetom sploštíme a rozdelíme na štyri výseky. Dva protiľahlé výseky spojíme a znovu podrobíme rozdeleniu na štyri výseky. Takto postupujeme až dosiahneme požadované množstvo vzorky (asi 1 liter alebo množstvo kalu s obsahom sušiny minimálne 100g).
Získaný podiel tuhého kalu dáme do čistej plastovej nádoby alebo sáčku a odovzdáme v laboratóriu.
 
2) Odber vzoriek tekutých kalov z nádrží:
 
Pri odbere vzorky je nevyhnutné dbať na dokonalú homogenizáciu vzorky. Pri odberoch kalu z usadzovacích, uskladňovacích a zahusťovacích nádrží nedochádza k homogenizácií obsahu nádrže pred vypúšťaním kalu. K zabezpečeniu čo najreprezentatívnejšej vzorky vypúšťaného kalu ak nie je kal akumulovaný v zbernej jímke, je potrebné odobrať počas vypúšťania zmiešanú vzorku odberom bodových vzoriek vo viacerých intervaloch počas vypúšťania do osobitnej nádoby, z ktorej sa potom po dostatočnej homogenizácií odoberie vzorka k analýze. Homogenizáciu je možné robiť v umelohmotnej nádobke za použitia vhodných lopatiek tak, aby sa zabránilo usadzovaniu.

 

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce