zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Naše služby

Odvádzanie a čistenie odpad. vôd

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií zabezpečuje dodávanie pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd na väčšine územia trenčianskeho regiónu.

Naša spoločnosť prevádzkuje 8 čistiarní odpadových vôd a verejnú kanalizáciu v 19 obciach trenčianskeho regiónu s počtom kanalizačných prípojok viac ako 12 000 pri dĺžke kanalizačnej siete 346 km.

Cenu za vodu odvádzanú verejným vodovodom - t.j. cenu stočného stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím, v súčasnosti platné Rozhodnutie je dostupné tu

Aktuálne ceny vodného a stočného tiež nájdete v platnom Cenníku (platnosť od 1. 7. 2017)

 

VÝROBA A DODÁVKA PITNEJ VODY

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií zabezpečuje dodávanie pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd na väčšine územia trenčianskeho regiónu.

V súčasnosti naša spoločnosť prevádzkuje verejný vodovod v 50 obciach regiónu s počtom vodovodných prípojok viac takmer 25 000 pri dĺžke vodovodnej siete 741 km.

Cenu za vodu dodávanú verejným vodovodom - t.j. cenu vodného stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím, v súčasnosti platné Rozhodnutie je dostupné tu.

Aktuálne ceny vodného a stočného tiež nájdete v aktuálnom Cenníku (platnosť od 1. 7. 2017).

 

ROZBORY VODY 

Ak máte záujem o vyhotovenie rozboru vody, prosím kontaktujte naše laboratórium (032) 6572 890.
Aktuálny cenník rozborov vody podľa jednotlivých ukazovateľov nájdete tu - Cenník (platnosť od 1. 7. 2017)

Ak so zákazníkmi nie je dohodnuté inak, vzorky do laboratória prijímame:
PITNÁ VODA Pondelok 7:00 - 14:30 / Utorok 7:00 - 8:00
ODPADOVÁ VODA Utorok - Štvrtok 7:00 - 14:30

O podmienkach a postupe odberu vzoriek sa prosím vopred telefonicky informujte.

Viac informácií o službách Chemického laboratória TVK po kliknutí na tento odkaz.

  

VÝVOZ ODPAD. VÔD ZO ŽUMPY

Objednávky prijímame na telefónnom čísle (032) 6572 809 (p. Drgoňová).

Cena za jeden vývoz pre obyvateľstvo 50 € vrátane DPH (vrátane dopravy). 
Platba sa účtuje v hotovosti priamo u šoféra.

Cena za jeden vývoz pre ostatných odberateľov je 50 € vrátane DPH + náklady na dopravu 1,68 € / km vrátane DPH. Platba sa realizuje na základe faktúry.

Objem fekálneho vozu (jeden vývoz) je 10 m3.
Pracovná doba je od 7:00 do 15.00. 

 

ĎALŠIE SLUŽBY A ČINNOSTI

- čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
- vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
- vyhľadávanie skrytých únikov vôd
- vykonávanie technických prehliadok potrubí
- inžinierske činnosti  
- technické poradenstvo 

 

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov