zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Často kladené otázky

 

Ako často mi bude chodiť faktúra?
Fakturácia bude realizovaná v mesačných alebo 4-mesačných intervaloch v prípade právnických osôb a v 4-mesačných intervaloch u fyzických osôb – obyvateľov.
Akým spôsobom budem môcť platiť vodné a stočné? Bude aj možnosť platiť preddavky - zálohy?
Forma úhrady zálohami je samozrejme možná. Zálohy si môže zriadiť odberateľ na základe požiadavky osobne na zákazníckom centre alebo emailom (info@tvkas.sk) alebo požiadavkou zaslanou písomne poštou. Výšku zálohy si musí navrhnúť odberateľ sám, rovnako ako aj formu úhrady zálohy si stanoví odberateľ spôsobom ako mu vyhovuje (t.j. prevodným príkazom alebo inkasom alebo zloženkou alebo v hotovosti v pokladni v Zákazníckom centre). Ak ste si v zmluve uviedli ako spôsob úhrady inkasný príkaz (SEPA inkaso), v súčasnosti sú v štádiu spracovania Mandáty na inkaso, ktoré budú priebežne zasielané odberateľom v 2 vyhotoveniach aj so sprievodným listom. S mandátom musíte ísť do banky a vybaviť si SEPA inkaso.
Čo v prípade ak som si ako spôsob úhrady v Zmluve vybral ako formu úhrady SEPA inkaso?
Ak ste si v zmluve uviedli ako spôsob úhrady inkasný príkaz (SEPA inkaso), v súčasnosti sú v štádiu spracovania Mandáty na inkaso, ktoré budú priebežne zasielané odberateľom v 2 vyhotoveniach aj so sprievodným listom.S mandátom musíte ísť do banky a vybaviť si SEPA inkaso.
Môžete mi odpustiť platbu za stočné v prípade vypúšťania bazénu?
Žiaľ, nie je to možné, a to z nasledovného dôvodu. Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ak nie je množstvo odpadovej vody merané, má sa za to, že odberateľ vypustil do verejnej kanalizácie rovnaké množstvo vody, ako odobral z verejného vodovodu. Naša spoločnosť v zmysle §3, odst.1 Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách prevádzkuje vodovody vo verejnom záujme na účely hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. To znamená, že pitná voda musí vyhovovať v prvom rade pitným a sociálnym účelom. Na základe vyššie uvedeného naša spoločnosť nepripúšťa možnosť zníženia fakturácie stočného z dôvodu polievania resp. plnenia bazénov. Množstvo pitnej vody meranej vodomerom a množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie bude v plnej výške fakturované v zmysle zmluvy, ktorú má každý odberateľ podpísanú s našou vodárenskou spoločnosťou. K zmene fakturácie stočného môže dôjsť v prípade, ak si dáte namontovať prietokomer na kanalizačnú prípojku na vlastné náklady v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách na základe nami odsúhlaseného technického riešenia.
Čo robiť ak Vás doma nezastihli pracovníci našej spoločnosti TVK a teda nemohli vykonať odpočet?
Máte možnosť nahlásiť stav vodomeru na našej Zákazníckej linke 0850 850 109 alebo prostredníctvom online formulára na našej webstránke alebo môžete zaslať vyplnený odpočtový lístok, ktorý Vám naši pracovníci nechali v schránke, na adresu nášho Zákazníckeho centra - Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín (poštovné neplatíte, je úverované). Nahlásením týchto údajov zabezpečíte, že Vaša faktúra bude založená na presnom výpočte z Vašej reálnej spotreby a nebude sa môcť stať, že suma na faktúre nebude zodpovedať skutočnosti.
Aká je cena vodného a stočného?
Vodárenským spoločnostiam stanovuje maximálnu cenu vodného a stočného ÚRSO, celým názvom Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi. ÚRSO je štátny orgán, ktorého úlohou je okrem iného chrániť spotrebiteľov energií - v tomto prípade Vás ako odberateľa vody. Úlohou ÚRSO v tomto prípade je teda stanoviť maximálnu cenu vodného a stočného na ďalšie obdobie. V súčasnosti platné Rozhodnutie o cene vodného a stočného na obdobie od 1. januára 2017 si môžete prečítať tu.
Prečo v zmluve, ktorá mi bola doručená nie je uvedená cena vodného a stočného?
Vodárenské spoločnosti neuvádzajú vo svojich zmluvách cenu vodného a stočného, nakoľko cenu stanovuje ÚRSO. ÚRSO je štátny orgán, celým názvom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Jeho úlohou je okrem iného chrániť spotrebiteľov energií - v tomto prípade Vás ako odberateľa vody. Úlohou ÚRSO v tomto prípade je teda stanoviť maximálnu cenu vodného a stočného na ďalšie obdobie. Naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) nemôže ľubovoľne stanoviť alebo dokonca zvýšiť cenu vodného a stočného, tá je vždy závislá od rozhodnutia ÚRSO. V súčasnosti platné Rozhodnutie o cene vodného a stočného na obdobie od 1. januára 2017 si môžete prečítať tu.
Prečo musím vrátiť obidve zmluvy? Prečo už nie sú podpísané spoločnosťou TVK?
Pred podpisom zmluvy musia technici našej spoločnosti TVK a.s. Trenčín skontrolovať na mieste technický stav pripojenia odberného miesta a až po tomto kroku môže dôjsť k podpisu zmluvy zo strany našej spoločnosti TVK a.s. Trenčín.
Dostali sme Váš návrh Zmluvy o dodávke vody. Vlastníme rodinný dom. Chcem sa spýtať, či je potrebné k Zmluve doložiť aj List vlastníctva, ako je uvedené v prílohách dolu na druhej strane Zmluvy? Ak áno, stačí aj neoverený List vlastníctva z internetu?
K zmluve je potrebné doložiť aj List vlastníctva, postačuje list vlastníctva z internetu.
Nehnuteľnosť je štvorbytovka a nachádza sa v obci. Hoci sú merače vody k každom byte, platíme zálohy Bytovému družstvu. Správcom je Bytové družstvo. Kto má uzatvoriť novú zmluvu, Bytové družstvo alebo vlastníci bytov?
Vo Vašom prípade, keďže máte správcu bytov, budú doručované zmluvy Vášmu správcovi alebo spoločenstvu a nie jednotlivým majiteľom alebo nájomníkom bytov. Zmluva sa teda nebude uzatvárať s vlastníkmi bytov, ale s Bytovým družstvom.

INFORMÁCIE O ZMLUVE S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU TVK NÁJDETE TU

Ak ste v tejto sekcii nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte našu zákaznícku linku:
0850 850 109
E-mail: info@tvkas.sk

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov