zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Vízia spoločnosti


Dlhodobou víziou spoločnosti je byť modernou a stabilnou spoločnosťou, ktorá primerane reaguje na súčasné trendy a legislatívne požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia a vodohospodárstva, a v súlade s nimi s maximálnym úsilím pracuje na efektívnom hospodárení s vodovodnou a kanalizačnou infraštruktúrou, jej obnove a ďalšom rozvoji. 

 
Základnou hodnotou a zámerom spoločnosti ako majiteľa a zároveň prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry na väčšine územia trenčianskeho regiónu je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a hospodárnosť v jednotlivých činnostiach, a tým prispievať k zlepšovaniu kvality života a životného prostredia v regióne jej pôsobnosti.
 
 
CIELE SPOLOČNOSTI
 
Efektívne hospodáriť s vodovodnou a kanalizačnu infraštruktúrou v majetku spoločnosti,
zabezpečovať jej rozvoj a obnovu.
 
Vo všetkých aktivitách spoločnosti sledovať príslušné právne normy pre kvalitu pitnej vody a čistenie odpadových vôd s cieľom prispievať k trvalej udržateľnosti životného prostredia.
 
Zlepšovať kvalitu života a životného prostredia v regióne prostredníctvom zvyšovania napojenosti obyvateľstva a podnikateľských subjektov na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
 
Zavádzať moderné a efektívne technológie, ktoré prispievajú k hospodárnej správe siete, znižovaniu energetickej náročnosti a zároveň k zvyšovaniu kvality dodávanej pitnej vody.
 
Kontinuálne zlepšovať úroveň služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd.
 

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov