zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Investície do roku 2015

Jednotlivé investičné akcie v rokoch 2007 až 2015 sú  zamerané na výstavbu a obnovu vodovodov a kanalizácií u viacerých akcionárov a na hygienizáciu vodných zdrojov vyplývajúcu z legislatívnych podmienok.

Spoločnosť v súčasnosti realizuje investične náročný projekt spolufinancovaný z kohéznych fondov,  ktorého realizáciou dôjde k naplneniu, požiadaviek legislatívy:

  • eliminácia nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005 Z. z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,
  • zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu.

 

"Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne"

 Ukončenie realizácie v roku 2016 

VECNÁ NÁPLŇ PROJEKTU

Projekt rieši najmä naplnenie cieľov stanovených Smernicou č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a problematiku dodávky pitnej vody v obciach, v ktorých zatiaľ nie je vybudovaný verejný vodovod. Je rozdelený do troch oblastí:

Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba centrálnych ČOV

ČOV Trenčín – Ľavý breh - intenzifikácia
ČOV Nové Mesto nad Váhom - intenzifikácia
ČOV Trenčianska Teplá - intenzifikácia
ČOV Trenčianske Stankovce - intenzifikácia
ČOV Ivanovce - vybudovanie novej ČOV

Na intenzifikované ČOV a novú ČOV bude celkom pripojené znečistenie do cca 113 200 EO (ekvivalentných obyvateľov).

Oblasť B Výstavba kanalizačných systémov

Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50.372,2 m gravitačnej kanalizácie, 33 ks čerpacích staníc, 8.396,3 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa novo pripojí 11.650 obyvateľov.

Jedná sa o výstavbu chýbajúcej a intenzifikáciu jestvujúcej kanalizácie miest Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a priľahlých obcí v oblasti pôsobnosti TVK a.s. Trenčín, najmä Omšenie, Zamarovce, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Melčice-Lieskové a Ivanovce.

Oblasť C – Výstavba vodovodov

V rámci projektu sa vybuduje 26.606,2 m vodovodného potrubia, na ktoré sa novo pripojí 3.121 obyvateľov v obciach Očkov, Pobedim, Podolie.

 

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov