zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Investície do roku 2015

Jednotlivé investičné akcie v rokoch 2007 až 2015 sú  zamerané na výstavbu a obnovu vodovodov a kanalizácií u viacerých akcionárov a na hygienizáciu vodných zdrojov vyplývajúcu z legislatívnych podmienok.

Spoločnosť v súčasnosti realizuje investične náročný projekt spolufinancovaný z kohéznych fondov,  ktorého realizáciou dôjde k naplneniu, požiadaviek legislatívy:

  • eliminácia nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005 Z. z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,
  • zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu.

 

"Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne"

 Ukončenie realizácie v roku 2016 

VECNÁ NÁPLŇ PROJEKTU

Projekt rieši najmä naplnenie cieľov stanovených Smernicou č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a problematiku dodávky pitnej vody v obciach, v ktorých zatiaľ nie je vybudovaný verejný vodovod. Je rozdelený do troch oblastí:

Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba centrálnych ČOV

ČOV Trenčín – Ľavý breh - intenzifikácia
ČOV Nové Mesto nad Váhom - intenzifikácia
ČOV Trenčianska Teplá - intenzifikácia
ČOV Trenčianske Stankovce - intenzifikácia
ČOV Ivanovce - vybudovanie novej ČOV

Na intenzifikované ČOV a novú ČOV bude celkom pripojené znečistenie do cca 113 200 EO (ekvivalentných obyvateľov).

Oblasť B Výstavba kanalizačných systémov

Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50.372,2 m gravitačnej kanalizácie, 33 ks čerpacích staníc, 8.396,3 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa novo pripojí 11.650 obyvateľov.

Jedná sa o výstavbu chýbajúcej a intenzifikáciu jestvujúcej kanalizácie miest Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a priľahlých obcí v oblasti pôsobnosti TVK a.s. Trenčín, najmä Omšenie, Zamarovce, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Melčice-Lieskové a Ivanovce.

Oblasť C – Výstavba vodovodov

V rámci projektu sa vybuduje 26.606,2 m vodovodného potrubia, na ktoré sa novo pripojí 3.121 obyvateľov v obciach Očkov, Pobedim, Podolie.

 

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina