zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Projekt ISPA - KF na ČOV Trenčín

Slovenská republika schválila projekt Trenčín – pravobrežná ČOV, spolufinancovaný Európskou Úniou, programom ISPA. Žiadosť ISPA bola odovzdaná v júli 2000. Finančné memorandum medzi Európskym spoločenstvom a SR bolo schválené v decembri 2000. Hlavnou úlohou projektu, ktorý sa riadi smernicami SR ako aj EÚ je eliminácia znečistenie rieky Váh po prúde.

Mesto Trenčín má okolo 60 000 obyvateľov, z ktorých približne 13 000 žije na pravej strane rieky Váh. Nachádza sa tu aj niekoľko priemyselných podnikov. Na tejto strane rieky je vybudovaná jednotná kanalizačná sieť, chýba ale čistiareň odpadových vôd. Odpadové vody z mesta sa vypúšťajú do prítoku rieky Váh.

 

 Príprava

 Január 2000

 Apríl 2003 

 Realizácia

 Apríl 2003

 Október 2004

 Skúšobná prevádzka

 Október 2004

 Október 2005

 Odovzdanie do užívania

 Október 2005

 -----------

  

Projekt zahŕňa:

Čistiareň odpadových vôd - pravý breh pre 30 000 obyvateľov

  • Čerpaciu stanicu a kanalizáciu na prevedenie odpadových vôd do ČOV
  • Odľahčovaciu stoku na čerpacej stanici
  • Kanalizačný systém pre obec Kostolná - Záriečie
  • Kanalizačný zberač na pravom brehu umožňujúci pripojenie existujúcich priemyselných areálov

Hlavným cieľom vybudovania tohto projektu je významná redukcia znečistenia rieky Váh, ale aj jeho ekonomický prínos, najmä vo vzťahu k možnosti rozvoja priemyselnej zóny v Trenčíne, ktorý bol úplne zastavený. Mesto Trenčín patrilo k najväčším znečisťovateľom rieky Váh a preto tento projekt má veľký význam aj pre rekreačný rozvoj. Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd bude majetkom Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s., ktorej akcionármi sú obce a mestá trenčianskeho regiónu.

 

STRUČNÝ POPIS TECHNOLÓGIE :

Návrh čistiarne odpadových vôd (ČOV) Trenčín – pravý breh je v súlade s celosvetovým trendom zameraným na znižovanie prevádzkových nákladov, náročnosť na obsluhu, na kultúru práce spojenú s vyhovujúcimi hygienickými a pracovnými podmienkami a súčasne na maximálne zvýšenie účinnosti čistenia. Dôraz je kladený na optimalizáciu zostavy strojno-technologického zariadenia. Pri návrhu jednotlivých strojov a zariadení bola rešpektovaná požiadavka na vysoký stupeň prevádzkovej spoľahlivosti, životnosť a na potrebu minimálnej údržby.

Splaškové odpadové vody budú privádzané kanalizačným zberačom do objektu vstupnej čerpacej stanice. Na prítoku do ČS je umiestnený lapač štrku a hrablice pre hrubé predčistenie. Vstupná čerpacia stanica osadená čerpadlami vo vyhotovení do mokrej zbernej nádrže - zabezpečí gravitačný prietok ďalšími stupňami ČOV bez nutnosti ďalšieho stupňa čerpania. 

Blovová schéma Čistiarne odpadových vôd - pravý breh
Blovová schéma Čistiarne odpadových vôd - pravý breh

Odpadové vody sú dvoma výtlakmi vedené do areálu ČOV. Prítok je meraný pomocou indukčných prietokomerov na oboch výtlačných vetvách. Pre mechanické predčistenie slúžia strojne stierané česle a kombinovaný prevzdušňovaný lapák piesku a tukov. Biologický stupeň je koncipovaný ako dvojlinkový aktivačný proces na základe obehovej aktivácie. Anoxické zóny sa homogenizujú ponornými miešadlami, aeróbne zóny sú zabezpečené a prevzdušňované jemnobublinkovým aeračným systémom. Aktivačná zmes bude z aktivačných nádrží odtekať do dvoch hlbokých kruhových dosadzovacích nádrží. Systém umožní krížne prepojenie obidvoch nádrží. Odtok z ČOV je meraný pomocou merného žľabu.

Súčasťou biologického stupňa je ducháreň, osadená rotačnými dúchadlami s reguláciou množstva dodávaného vzduchu. Z dosadzovacích nádrží bude aktivovaný kal odťahovaný do čerpacej stanice vratného kalu a rozdeľovaný čerpadlami vratného kalu do obidvoch aktivačných liniek. Prebytočný aktivovaný kal bude odťahovaný na strojné zahustenie a následné strojné odvodnenie. Potrubné prepojenie bude umožňovať taktiež odťah zahusteného kalu do prevzdušňovaných kalojemov a následné odvodnenie aeróbne stabilizovaného kalu.

Kalové hospodárstvo pozostáva z dvojice prevzdušňovaných uskladňovacích nádrží (kalojemov) pre zaistenie účinnej aeróbnej stabilizácie prebytočného kalu v prípade, že zahustený kal nebude odvodňovaný priamo na odstredivke. Prevádzkovateľ tak bude mať k dispozícii dve alternatívy spracovania zahusteného kalu. Kalová voda bude zhromažďovaná v betónovej nádrži a rovnomerne dávkovaná na biologický stupeň.

Inštalované vápenné hospodárstvo umožní podľa potrieb prevádzkovateľa hygienizáciu stabilizovaného kalu. Pre riadenie automatickej prevádzky ČOV je uvažované s riadiacim systémom na základe PLC. ČOV bude začlenená do vodárenského dispečingu TVS.

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov