zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

2003 - Rekonštrukcia sietí, Nové Mesto nad Váhom

Spoločnosť TVK a.s. Trenčín v období od augusta 2001 do novembra 2003 obstarávala rekonštrukciu resp. výmenu časti vodovodnej a kanalizačnej siete v centrálnej časti mesta Nové Mesto nad Váhom.

V centrálnej časti Nového Mesta nad Váhom boli z hľadiska budovania inžinierskych sietí špecifické podmienky predovšetkým z dôvodu nepriaznivých pomerov z hľadiska zakladania, a tiež z dôvodu systému zástavby frekventovanosti dopravy. Vzhľadom k hydrogeologickým a spádovým pomerom podložia a jeho nepriaznivej skladbe, predovšetkým z dôvodov vymieľania, trpela veľká časť kanalizačnej aj vodovodnej siete predovšetkým v centrálnej časti Nového Mesta n/V veľkou poruchovosťou – aj z dôvodu vymieľania podložia, ale aj zvýšenými prienikmi vody do podložia. Dochádzalo tu k veľkým stratám vody, únikom odpadovej vody do podložia a častým havarijným stavom. Toto malo tiež nepriaznivý vplyv na stabilitu dotknutého územia. Z uvedených dôvodov sa pristúpilo k realizácii predmetnej stavby, a to v troch etapách. V roku 2001 bola realizovaná eapa-samotné Námestie Slobody a ul.Haškova. V roku 2002 bola zrealizovaná 2.etapa-ul.ČSLA, ul.Palkovičova, ul.Matejku. V roku 2003 bola realizovaná 3.etapa-ul.Weisseho, ul.Gábriša, ul.Komenského. Vzhľadom k nepriaznivým technickým podmienkam bola realizovaná sanácia jestvujúcej kanalizácie tzv. bezvýkopovou technológiou, a to vyvložkovaním – vtiahnutím rukávca zo syntetického živičného materiálu, ktorý zabezpečuje statickú únosnosť takto zrekonštruovaného potrubia a zároveň vodotesne zabezpečuje trhliny a praskliny na jestvujúcom potrubí.

Vodovod - Pôvodné rozvody vody v centre mesta, ktoré boli v nevyhovujúcom technickom stave, materiál bol značne poškodený a skorodovaný, sa nahradili novými rozvodmi z materiálu tvárna liatina, ktorý z hľadiska technických podmienok a životnosti sa javil pre dané použitie ako optimálny. Taktiež sa v maximálnej možnej miere vylúčilo použitie klasických armatúrnych šácht a pristúpilo sa k osadeniu rozmerovo úsporných plastových samonosných vodomerných šachiet, resp. osadenia špeciálnych teleskopických posúvačov osadených v jednotlivých uzloch priamo na potrubí – bez použitia šachiet.

Realizáciou uvedenej stavby došlo k výraznému zlepšeniu z hľadiska technického – zrealizovaný vodovod a kanalizácia spĺňajú požadované kritériá, zníženiu ohrozenia okolia nepriaznivými vplyvmi, vylepšeniu odtokových pomerov kanalizácie a zníženiu strát vo vodovodnom systéme.

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina