zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

2003 - Rekonštrukcia sietí, Nové Mesto nad Váhom

Spoločnosť TVK a.s. Trenčín v období od augusta 2001 do novembra 2003 obstarávala rekonštrukciu resp. výmenu časti vodovodnej a kanalizačnej siete v centrálnej časti mesta Nové Mesto nad Váhom.

V centrálnej časti Nového Mesta nad Váhom boli z hľadiska budovania inžinierskych sietí špecifické podmienky predovšetkým z dôvodu nepriaznivých pomerov z hľadiska zakladania, a tiež z dôvodu systému zástavby frekventovanosti dopravy. Vzhľadom k hydrogeologickým a spádovým pomerom podložia a jeho nepriaznivej skladbe, predovšetkým z dôvodov vymieľania, trpela veľká časť kanalizačnej aj vodovodnej siete predovšetkým v centrálnej časti Nového Mesta n/V veľkou poruchovosťou – aj z dôvodu vymieľania podložia, ale aj zvýšenými prienikmi vody do podložia. Dochádzalo tu k veľkým stratám vody, únikom odpadovej vody do podložia a častým havarijným stavom. Toto malo tiež nepriaznivý vplyv na stabilitu dotknutého územia. Z uvedených dôvodov sa pristúpilo k realizácii predmetnej stavby, a to v troch etapách. V roku 2001 bola realizovaná eapa-samotné Námestie Slobody a ul.Haškova. V roku 2002 bola zrealizovaná 2.etapa-ul.ČSLA, ul.Palkovičova, ul.Matejku. V roku 2003 bola realizovaná 3.etapa-ul.Weisseho, ul.Gábriša, ul.Komenského. Vzhľadom k nepriaznivým technickým podmienkam bola realizovaná sanácia jestvujúcej kanalizácie tzv. bezvýkopovou technológiou, a to vyvložkovaním – vtiahnutím rukávca zo syntetického živičného materiálu, ktorý zabezpečuje statickú únosnosť takto zrekonštruovaného potrubia a zároveň vodotesne zabezpečuje trhliny a praskliny na jestvujúcom potrubí.

Vodovod - Pôvodné rozvody vody v centre mesta, ktoré boli v nevyhovujúcom technickom stave, materiál bol značne poškodený a skorodovaný, sa nahradili novými rozvodmi z materiálu tvárna liatina, ktorý z hľadiska technických podmienok a životnosti sa javil pre dané použitie ako optimálny. Taktiež sa v maximálnej možnej miere vylúčilo použitie klasických armatúrnych šácht a pristúpilo sa k osadeniu rozmerovo úsporných plastových samonosných vodomerných šachiet, resp. osadenia špeciálnych teleskopických posúvačov osadených v jednotlivých uzloch priamo na potrubí – bez použitia šachiet.

Realizáciou uvedenej stavby došlo k výraznému zlepšeniu z hľadiska technického – zrealizovaný vodovod a kanalizácia spĺňajú požadované kritériá, zníženiu ohrozenia okolia nepriaznivými vplyvmi, vylepšeniu odtokových pomerov kanalizácie a zníženiu strát vo vodovodnom systéme.

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov