zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

2003 - Kanalizácia Trenčín – časť Kubrá

Spoločnosť TVK a.s. v spolupráci s mestom Trenčín v rokoch 2000 – 2002 zabezpečovala rozšírenie kanalizačnej siete, a to v časti Kubra s prípravou kanalizácie pre odkanalizovanie priľahlej obce Opatová.

Predmetom realizácie bola kanalizácia funkčne naväzujúcej na jestvujúcu kanalizáciu mesta Trenčín s následným čistením odpadových vôd na jestvujúcej Ľavobrežnej Čistiarni odpadových vôd v Trenčíne. Odpadové vody boli do času uvedenia predmetnej časti kanalizácie do prevádzky akumulované u jednotlivých producentov do septikov alebo žúmp. Tieto vo väčšine prípadoch nezodpovedali súčasným normám a predpisom. Predovšetkým vzhľadom k tomu, že ich budovanie je datované do dávnejšej minulosti. Takto riešené odvádzanie odpadových vôd poskytovalo výraznú možnosť znečisťovania podzemných vôd a tým potencionálne nebezpečenstvo znehodnotenia vodných zdrojov nachádzajúcich sa v danej oblasti. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa v roku 2000 naplno začal realizovať hlavný kanalizačný zberač v časti Trenčín-Kubra – na Kubranskej ceste. Ide o zberač profilu 1000mm, ktorý má odvádzať odpadové vody zberané a odvádzané kanalizáciou z častí Kubra, Opatová, Kubrica. Následne po zrealizovaní hlavného kanalizačného zberača v časti Kubra sa realizovali ďalšie časti kanalizačnej siete v časti Kubra s jej pripravením pre možnosť odkanalizovania prímestských častí Opatová a Kubrica. Realizácia odkanalizovania týchto častí je plánovaná v období od roku 2005. Pre pokračovanie a ukončenie budovania tohto kanalizačného systému sa spoločnosť TVK a.s. bude uchádzať o príspevok z povstupových fondov z Európskej únie (Kohézny fond).

Zrealizované časti kanalizácie boli uvádzané do prevádzky v rokoch 2002- 2003. Realizáciou predmetnej stavby a jej uvedením do prevádzky sa zabezpečila ochrana životného prostredia v daných lokalitách – tiež sa prispieva k ochrane jestvujúcich vodných zdrojov, ktoré nie sú zanedbateľné ako zdroj pitnej vody pre mesto Trenčín a okolie.

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina