zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

2003 - Kanalizácia Trenčín – časť Kubrá

Spoločnosť TVK a.s. v spolupráci s mestom Trenčín v rokoch 2000 – 2002 zabezpečovala rozšírenie kanalizačnej siete, a to v časti Kubra s prípravou kanalizácie pre odkanalizovanie priľahlej obce Opatová.

Predmetom realizácie bola kanalizácia funkčne naväzujúcej na jestvujúcu kanalizáciu mesta Trenčín s následným čistením odpadových vôd na jestvujúcej Ľavobrežnej Čistiarni odpadových vôd v Trenčíne. Odpadové vody boli do času uvedenia predmetnej časti kanalizácie do prevádzky akumulované u jednotlivých producentov do septikov alebo žúmp. Tieto vo väčšine prípadoch nezodpovedali súčasným normám a predpisom. Predovšetkým vzhľadom k tomu, že ich budovanie je datované do dávnejšej minulosti. Takto riešené odvádzanie odpadových vôd poskytovalo výraznú možnosť znečisťovania podzemných vôd a tým potencionálne nebezpečenstvo znehodnotenia vodných zdrojov nachádzajúcich sa v danej oblasti. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa v roku 2000 naplno začal realizovať hlavný kanalizačný zberač v časti Trenčín-Kubra – na Kubranskej ceste. Ide o zberač profilu 1000mm, ktorý má odvádzať odpadové vody zberané a odvádzané kanalizáciou z častí Kubra, Opatová, Kubrica. Následne po zrealizovaní hlavného kanalizačného zberača v časti Kubra sa realizovali ďalšie časti kanalizačnej siete v časti Kubra s jej pripravením pre možnosť odkanalizovania prímestských častí Opatová a Kubrica. Realizácia odkanalizovania týchto častí je plánovaná v období od roku 2005. Pre pokračovanie a ukončenie budovania tohto kanalizačného systému sa spoločnosť TVK a.s. bude uchádzať o príspevok z povstupových fondov z Európskej únie (Kohézny fond).

Zrealizované časti kanalizácie boli uvádzané do prevádzky v rokoch 2002- 2003. Realizáciou predmetnej stavby a jej uvedením do prevádzky sa zabezpečila ochrana životného prostredia v daných lokalitách – tiež sa prispieva k ochrane jestvujúcich vodných zdrojov, ktoré nie sú zanedbateľné ako zdroj pitnej vody pre mesto Trenčín a okolie.

Aktuálne odstávky a poruchy

19. september 2017, 8:00 - 13:00 Opatová n. V. - Mlynská

19. september 2017, 8:00 - 13:00 Trenčín - Kukučínova ul.

Odstávky z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode. 

Aktuálne odpočty

18. - 22. 9. 2017

Trenčín - Zámostie, Soblahovská, 

Trenčianska Turná, Čachtice, Bzince p. Javorinou, Opatová nad Váhom, Dolná Poruba, Soblahov, Mníchova Lehota