zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

2003 - ČOV Trenčianska Teplá – Strojné odvodnenie kalu

Uvedenú investíciu spoločnosť TVK a.s. zabezpečovala predovšetkým z dôvodu potreby odvodňovania kalu tak, aby sa znížilo množstvo kalu a následne zlepšili podmienky jeho ďalšieho spracovania, prípadne likvidácie. Investícia bola tiež v súlade s rozhodnutím príslušného úradu životného prostredia ohľadne spracovania kalu z danej ČOV.

Súčasťou investície bola realizácia príslušnej technológie potrebnej k vyhovujúcemu odvodneniu tekutého stabilizovaného kalu, objekt pre umiestnenie hlavného technologického zariadenia, priradená spevnená plocha s prestrešením a ochranou voči znečisteniu okolia a následné náväznosti týkajúce sa napojení na jestvujúce objekty a technológie v rámci ČOV Trenčianska Teplá. Realizácia sa uskutočňovala v rámci jestvujúceho areálu ČOV. Príprava investície sa realizovala spôsobom verejného obstarávania. Ako hlavné technologické zariadenie je použitý pásový odvodňovací lis o kapacite 4 m3/hod. Súčasťou realizovanej technologickej časti bolo aj chemické hospodárstvo, zabezpečovanie technologickej vody pre oplachy lisu (využíva sa vyčistená odpadová voda z odtoku ČOV), úprava tejto vody filtráciou, miešanie kalu v uskladňovacej nádrži a tiež príslušné elektročasti so systémom merania a regulácie. Odvodnením kalu na danom zariadení sa dosahuje sušina na výstupe cca 25%. Odfiltrovaná a prebytočná voda z odvodňovacieho procesu je systémom kanalizácie odvádzaná späť do čistiaceho procesu na začiatok ČOV.

Takto odvodnený kal je v maximálnej možnej miere využívaný na poľnohospodárske účely (čo pred jeho odvodňovaním bolo vzhľadom k jeho množstvu veľmi problematické). V prípade prebytkov vzhľadom k jeho konzistencii a zloženiu je možné ho likvidovať aj inými spôsobmi (dosúšanie a následné spaľovanie, kompostovanie, skládkovanie).

Aktuálne odstávky a poruchy

výskyt zákalu vo vode vo verejnom vodovode, lokality: Zemianske Podhradie, Zabudišová, Ivanovce - dolina a Melčice - dolina

AKTUALIZOVANÉ - 10. 11. 2017
Situácia je stabilizovaná a voda je momentálne pitná. Z dôvodu opätovného výskytu zákalu na vodnom zdroji Haluzická v Ivanovskej doline sa opätovne vyskytol zákal v pitnej vode vo verejnom vodovode v lokalitách Ivanovce - dolina a Melčice  - dolina. Naša spoločnosť v tejto veci podnikla okamžité kroky k náprave. Momentálne je situácia stabilizovaná. V prípade opakovania problémov bude náhradná dodávka pitnej vody zabezpečená pojazdnou cisternou, obyvatelia tiež budú informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri opätovnom výskyte problémov prosím kontaktujte našu nonstop poruchovú linku.

28. 11. 2017, 8:00 - 15:00
Trenčín - Študentská, Mládežnícka, Ostrov
Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody z dôvodu rekonštrukcie Futbalového štadióna. 

 

Aktuálne odpočty

13. - 17. 11. 2017

Trenčín, Kubrá, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Hrašné