zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

2003 - ČOV Trenčianska Teplá – Strojné odvodnenie kalu

Uvedenú investíciu spoločnosť TVK a.s. zabezpečovala predovšetkým z dôvodu potreby odvodňovania kalu tak, aby sa znížilo množstvo kalu a následne zlepšili podmienky jeho ďalšieho spracovania, prípadne likvidácie. Investícia bola tiež v súlade s rozhodnutím príslušného úradu životného prostredia ohľadne spracovania kalu z danej ČOV.

Súčasťou investície bola realizácia príslušnej technológie potrebnej k vyhovujúcemu odvodneniu tekutého stabilizovaného kalu, objekt pre umiestnenie hlavného technologického zariadenia, priradená spevnená plocha s prestrešením a ochranou voči znečisteniu okolia a následné náväznosti týkajúce sa napojení na jestvujúce objekty a technológie v rámci ČOV Trenčianska Teplá. Realizácia sa uskutočňovala v rámci jestvujúceho areálu ČOV. Príprava investície sa realizovala spôsobom verejného obstarávania. Ako hlavné technologické zariadenie je použitý pásový odvodňovací lis o kapacite 4 m3/hod. Súčasťou realizovanej technologickej časti bolo aj chemické hospodárstvo, zabezpečovanie technologickej vody pre oplachy lisu (využíva sa vyčistená odpadová voda z odtoku ČOV), úprava tejto vody filtráciou, miešanie kalu v uskladňovacej nádrži a tiež príslušné elektročasti so systémom merania a regulácie. Odvodnením kalu na danom zariadení sa dosahuje sušina na výstupe cca 25%. Odfiltrovaná a prebytočná voda z odvodňovacieho procesu je systémom kanalizácie odvádzaná späť do čistiaceho procesu na začiatok ČOV.

Takto odvodnený kal je v maximálnej možnej miere využívaný na poľnohospodárske účely (čo pred jeho odvodňovaním bolo vzhľadom k jeho množstvu veľmi problematické). V prípade prebytkov vzhľadom k jeho konzistencii a zloženiu je možné ho likvidovať aj inými spôsobmi (dosúšanie a následné spaľovanie, kompostovanie, skládkovanie).

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina