zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Investície 2007-2013

Jednotlivé investičné akcie v rokoch 2007 až 2013 boli zamerané na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácii u viacerých akcionárov a na hygienizáciu vodných zdrojov vyplývajúcu z legislatívnych podmienok.

Spoločnosť sa v v uvedenom  období intezívne venovala príprave na realizáciu projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“. V roku 2013 bola zahájená výstavba.

V rámci prípravy projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ sa urobili podstatné a intenzívne kroky pre jeho úspešné administratívne zavŕšenie v roku 2011. Predovšetkým schválenie projektu Európskou komisiou a následné podpísanie finančného memoranda. V roku 2010 bola poslaná Žiadosť o potvrdenie pomoci na MŽP Slovenskej republiky, ktorá bola následne schválená dňa 21. apríla 2010. Súbežne bola spracovávaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola na MŽP SR odovzdaná dňa 26. marca 2010 s potrebnými prílohami. Nemálo času sa venovalo k vysporiadaniu majetkových vzťahov k pozemkom dotknutých stavbami v súlade so stavebnými povoleniami. MŽP SR 22. septembra 2010 oznámilo, že hodnotiace kritéria projektu boli splnené. Projekt, ktorý prešiel schvaľovacím procesom MŽP SR bol postúpený na schválenie na EK v Bruseli.

Spoločnosť TVK a.s. realizáciou projektu „Intenzifikácia čOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ splní povinnosti v zmysle záväzkov Slovenskej republiky v oblasti verejných kanalizácií:

  • eliminácia nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005 Z. z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,
  • zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu.

Aktuálne odstávky a poruchy

22. máj 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Stromová, Puškinova, Sasinkova, Riznerova

 

Aktuálne odpočty

21. - 31. máj 2018
Svinná, Neporadza, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá - Príles, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Kostolné, Hrachovište, Višňové, Štvrtok n .V., Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedim, Očkov