zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Investície 2007-2013

Jednotlivé investičné akcie v rokoch 2007 až 2013 boli zamerané na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácii u viacerých akcionárov a na hygienizáciu vodných zdrojov vyplývajúcu z legislatívnych podmienok.

Spoločnosť sa v v uvedenom  období intezívne venovala príprave na realizáciu projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“. V roku 2013 bola zahájená výstavba.

V rámci prípravy projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ sa urobili podstatné a intenzívne kroky pre jeho úspešné administratívne zavŕšenie v roku 2011. Predovšetkým schválenie projektu Európskou komisiou a následné podpísanie finančného memoranda. V roku 2010 bola poslaná Žiadosť o potvrdenie pomoci na MŽP Slovenskej republiky, ktorá bola následne schválená dňa 21. apríla 2010. Súbežne bola spracovávaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola na MŽP SR odovzdaná dňa 26. marca 2010 s potrebnými prílohami. Nemálo času sa venovalo k vysporiadaniu majetkových vzťahov k pozemkom dotknutých stavbami v súlade so stavebnými povoleniami. MŽP SR 22. septembra 2010 oznámilo, že hodnotiace kritéria projektu boli splnené. Projekt, ktorý prešiel schvaľovacím procesom MŽP SR bol postúpený na schválenie na EK v Bruseli.

Spoločnosť TVK a.s. realizáciou projektu „Intenzifikácia čOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ splní povinnosti v zmysle záväzkov Slovenskej republiky v oblasti verejných kanalizácií:

  • eliminácia nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005 Z. z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,
  • zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu.

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina