zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Investície 2007-2013

Jednotlivé investičné akcie v rokoch 2007 až 2013 boli zamerané na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácii u viacerých akcionárov a na hygienizáciu vodných zdrojov vyplývajúcu z legislatívnych podmienok.

Spoločnosť sa v v uvedenom  období intezívne venovala príprave na realizáciu projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“. V roku 2013 bola zahájená výstavba.

V rámci prípravy projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ sa urobili podstatné a intenzívne kroky pre jeho úspešné administratívne zavŕšenie v roku 2011. Predovšetkým schválenie projektu Európskou komisiou a následné podpísanie finančného memoranda. V roku 2010 bola poslaná Žiadosť o potvrdenie pomoci na MŽP Slovenskej republiky, ktorá bola následne schválená dňa 21. apríla 2010. Súbežne bola spracovávaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola na MŽP SR odovzdaná dňa 26. marca 2010 s potrebnými prílohami. Nemálo času sa venovalo k vysporiadaniu majetkových vzťahov k pozemkom dotknutých stavbami v súlade so stavebnými povoleniami. MŽP SR 22. septembra 2010 oznámilo, že hodnotiace kritéria projektu boli splnené. Projekt, ktorý prešiel schvaľovacím procesom MŽP SR bol postúpený na schválenie na EK v Bruseli.

Spoločnosť TVK a.s. realizáciou projektu „Intenzifikácia čOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ splní povinnosti v zmysle záväzkov Slovenskej republiky v oblasti verejných kanalizácií:

  • eliminácia nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005 Z. z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,
  • zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu.

Aktuálne odstávky a poruchy

výskyt zákalu vo vode vo verejnom vodovode, lokality: Zemianske Podhradie, Zabudišová, Ivanovce - dolina a Melčice - dolina

AKTUALIZOVANÉ - 10. 11. 2017
Situácia je stabilizovaná a voda je momentálne pitná. Z dôvodu opätovného výskytu zákalu na vodnom zdroji Haluzická v Ivanovskej doline sa opätovne vyskytol zákal v pitnej vode vo verejnom vodovode v lokalitách Ivanovce - dolina a Melčice  - dolina. Naša spoločnosť v tejto veci podnikla okamžité kroky k náprave. Momentálne je situácia stabilizovaná. V prípade opakovania problémov bude náhradná dodávka pitnej vody zabezpečená pojazdnou cisternou, obyvatelia tiež budú informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri opätovnom výskyte problémov prosím kontaktujte našu nonstop poruchovú linku.

28. 11. 2017, 8:00 - 15:00
Trenčín - Študentská, Mládežnícka, Ostrov
Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody z dôvodu rekonštrukcie Futbalového štadióna. 

 

Aktuálne odpočty

13. - 17. 11. 2017

Trenčín, Kubrá, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Hrašné