zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

Ochráňte svoj vodomer pred mrazom

26.02.2018

V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Najčastejšie sa to stáva na odberných miestach bez odberu vody počas zimného obdobia a to najmä na víkendových chalupách, záhradných sídlach ako aj v rodinných domoch s nízkym odberom vody.

Ochrana vodomeru pred poškodením je v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. povinnosťou odberateľa pitnej vody - § 26 Povinnosti odberateľa a producenta, ods. e) tohto zákona je povinnosťou odberateľa dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle.

Chceme Vás upozorniť na túto skutočnosť a odporučiť Vám opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať:

V prípade umiestnenia vodomeru vo vodomernej šachte :

  • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

  • vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov

  • udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody

  • vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty

  • vodomernú šachtu dobre zatepliť a uzavrieť pevne doliehajúcim poklopom. Na účel zateplenia môžete použiť  polystyrén  alebo iný izolačný materiál

  • meradlo zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov.

V prípade umiestnenia vodomeru vo vnútorných priestoroch objektu:

  •  skontrolujte, či je tento priestor chránený proti mrazu; priestor, v ktorom je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru)

  • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

  • ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer pomocou vhodných izolačných materiálov.

 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce