zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

13.06.2016

Stačí, ak prídete na zákaznícke centrum TVK a požiadate o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Nižšie uvádzame postupnosť krokov pri procese pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. Po kliknutí na text označený modrou sa Vám v novom okne otvoria príslušné dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť, alebo dôležité informácie, návody a vzorové situačné nákresy. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasnotí nás kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Podmienkou pripojenia na verejnú kanalizáciu je splnenie technických podmienok pripojenia a predloženie žiadosti o pripojenie.

K žiadosti o pripojenie je potrebné

predložiť:
1. preukaz totožnosti
2. aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk)
3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejnú kanalizáciu napojiť (postačuje aj z internetovej stránky – www.katasterportal.sk alebo http://mapka.gku.sk/mapovyportal/)
4. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia kanalizačnej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)
5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením 
6. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie kanalizačnej prípojky
7. dotazník o smerných číslach spotreby vody u osôb, ktoré sa zdržujú na adrese pripájanej nehnuteľnosti prípojkou k VK, ak sa voda odoberá z vlastného zdroja, resp. ak odber vody z VV nie je meraný (dotazník rozšírený - pre prevádzky / dotazník pre bytový fond - pre domácnosti).
 
podpísať:
1. žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu
2. zmluvu o odvádzaní odpadových vôd
 
V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti kanalizačnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 15:00:
 
Bc. Igor Žucha – vedúci strediska vodovodov a kanalizácií, tel. č. 0911 976 607
Ing. Richard Hartmann - vedúci strediska kanalizácie a ČOV Trenčín - tel. č. 0911 239 469
 
V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte:
Eva Stopková - obchodné oddelenie, 032 - 6572 823
 
Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.
 
 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina