zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

29.06.2017
Vážení zákazníci, 
 
v tomto kalendárnom roku prebieha komplexná rekonštrukcia Mierového námestia, ktorá
pozostáva z povrchových úprav a komplexnej rekonštrukcie inžinierskych sietí trasovaných po námestí, v rámci nich sú realizované aj rekonštrukcie verejného vodovodu a kanalizácie. Predpokladaný termín realizácie je 05/2017 – 11/2017.
 
V rámci rekonštrukcie inžinierskych sietí na Mierovom námestí je realizovaná
rekonštrukcia verejnej kanalizácie DN 300/400 v dĺžke cca 650 m a kanalizačné prípojky.
Všetky dažďové a splaškové vody z Mierového námestia budú odvádzané do zrekonštruovanej kanalizácie.
 
Zároveň sa realizuje aj rekonštrukcia verejného vodovodu DN 100, DN 160 v dĺžke cca 850m vrátane vodovodných prípojok. Ďalej sa realizuje rekonštrukcia zásobného potrubia verejného vodovodu DN400 v dĺžke cca 400m.
 
Vzhľadom na veľmi zložitú situáciu na stavebných prácach, nakoľko prebiehajú aj rekonštrukcie ďalších sietí, týmto žiadame o nesmiernu dávku trpezlivosti nielen vás, ktorí prechádzate námestím, ale najmä prevádzok, ktoré sú touto stavebnou činnosťou veľmi obmedzované.
 
Okrem plánovaných odstávok, ktoré vopred oznamujeme ( pri prepojoch potrubí, výmene samotných prípojok pre jednotlivé objekty a pod.) vznikajú aj nepredvídané odstávky, ktoré vzniknú pri rekonštrukciách iných sietí za čo sa veľmi ospravedlňujeme.
 
Úspešnou realizáciou rekonštrukcií našich sietí sa snažíme o vyriešenie problémov ohľadom zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania dotknutých nehnuteľností.
 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce