zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÝ VODOVOD - Obce Podolie, Očkov, Pobedim

13.06.2016

Stačí, ak prídete na zákaznícke centrum TVK a požiadate o pripojenie na verejný vodovod.

Podmienkou pripojenia na verejný vodovod je splnenie technických podmienok pripojenia a predloženie žiadosti o pripojenie.

 

K žiadosti o pripojenie je potrebné

predložiť:

1. preukaz totožnosti
2. aktuálny list vlastníctva(postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk)
3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný vodovod napojiť (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk alebo http://mapka.gku.sk/mapovyportal/)
4. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia vodomernej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojky, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)
5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením 
6. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej prípojky
podpísať:
1. žiadosť o pripojenie na verejný vodovod
2. zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu
V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti vodovodnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 15:00:
Ing. Ján Brenk – vedúci strediska vodovodov a kanalizácií, tel. č. 0903 441 549
Jozef Kováč – majster vodovodov, tel. č. 0903 791 063
 
V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte:
Eva Stopková - obchodné oddelenie, 032 - 6572 823

 

 
Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.
 
 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

19. marec 2018, 8:00 - 13:00
Trenčianska Teplá - Dubovecká

20. marec 2018, 9:00 - 14:00
Modrová

Aktuálne odpočty

12. - 16. marec 2018
Trenčín - Zámostie, Soblahovská
Trenčianska Turná, Soblahov, Opatová nad Váhom, Čachtice, Častkovce