zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÝ VODOVOD - Obce Podolie, Očkov, Pobedim

13.06.2016

Stačí, ak prídete na zákaznícke centrum TVK a požiadate o pripojenie na verejný vodovod.

Podmienkou pripojenia na verejný vodovod je splnenie technických podmienok pripojenia a predloženie žiadosti o pripojenie.

 

K žiadosti o pripojenie je potrebné

predložiť:

1. preukaz totožnosti
2. aktuálny list vlastníctva(postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk)
3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný vodovod napojiť (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk alebo http://mapka.gku.sk/mapovyportal/)
4. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia vodomernej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojky, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)
5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením 
6. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej prípojky
podpísať:
1. žiadosť o pripojenie na verejný vodovod
2. zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu
V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti vodovodnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 15:00:
Ing. Ján Brenk – vedúci strediska vodovodov a kanalizácií, tel. č. 0903 441 549
Jozef Kováč – majster vodovodov, tel. č. 0903 791 063
 
V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte:
Eva Stopková - obchodné oddelenie, 032 - 6572 823

 

 
Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.
 
 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

15. - 16. január 2018, 8:30 - 15:00
Trenčianske Mitice

16. január 2018, 8:00 - 12:00
Čachtice - Komárno

1. február 2018, 8:00 - 13:00
Trenčín - Kukučínova

Aktuálne odpočty

15. - 19. január 2017

Trenčín - Horné Orechové, Zlatovce, Kubrá, Zámostie, Juh, Soblahovská, Motešice, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Bobot, Horňany, Trenčianske Teplice, Skalka n.V., Trenčianske Jastrabie, Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Chocholná Velčice, Dolné Srnie, Očkov, Pobedim, Podolie, Považany, Hrachovište, Višňové, Čachtice, Bzince pod Javorinou, Lubina